โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะพี่เลี้ยงภาคกลาง : ภาวะผู้นำและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

อบรมเชิงปฏิบัติการ “สร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะพี่เลี้ยงภาคกลาง : 

ภาวะผู้นำและการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน

2 -  4 เมษายน  2561

ณ โรงแรมริเวอร์ จ.นครปฐม


วัตถุประสงค์โครงการ

 1. เพื่อให้พี่เลี้ยงได้รู้จักตนเองและกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมที่เกิดจากพลังขับเคลื่อนภายใน
 2. เพื่อพัฒนาพี่เลี้ยงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีท้ศนคติ ความรู้ และทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และการให้คำปรึกษากับเด็กและเยาวชนในชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้
 3. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของพี่เลี้ยงเด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้มีพลังในการขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นตนเอง

กลุ่มเป้าหมาย

นักถักทอชุมชน ผุ้ใหญ่ใจดี พี่เลี้ยงชุมชน ที่มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบดูแลงานด้านพัฒนาเยาวชน / สภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล อปท.จังหวัดสุพรรณบุรี / จังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลละไม่เกิน 4 คน

ผู้เข้าร่วมเวที

 1. ทต.ไผ่กองดิน
 2. อบต.ปลายโพงพาง
 3. อบต.บางจะเกร็ง
 4. อบต.ดอนมะสังข์
 5. อบต.วัดดาว
 6. อบต.บ้านช้าง

ผลลัพธ์

 • เกิดเครือข่ายพี่เลี้ยงเยาวชนภาคใต้ อย่างน้อย 50 คน พร้อมแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชนของแต่ละตำบล
 • พี่เลี้ยงเยาวชน มีทักษะภาวะผู้นำและทักษะการโคช สามารถออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อสร้างเครือขจ่ายและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือปฏบัติจริงในพื้นที่

วิทยากรกระบวนการหลัก โดยคุณสรายุทธ สุวรณชนะ , สิรินันท์ นิลวรางกูร

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ