โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ครั้งที่ 1/2556 : กำหนดการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ครั้งที่ 1/2556 โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วันศุกร์ที่ 6 กันยำยน 2556 ณ ห้องประชุมสยำมกัมมำจล 1 ธนำคำรไทยพำณิชย์ จำกัด (มหำชน) สำนักงำนใหญ่
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสานักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (สพบ.) กรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น กระทรวงมหาดไทย สนับสนุนให้ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ผู้อานวยการสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.) มูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ดำเนินโครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : “หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว” ระยะดาเนินงาน 3 ปี คือตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 – 31 ธันวาคม 2558 โดยเน้นการส่งเสริมการเรียนรู้และการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาพลเมืองที่ดี (Good active citizen) และมีจิตอาสาเพื่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่อยอดและพัฒนาเยาวชน โดยมีกระบวนการอบรมในลักษณะ On the job training และมีกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายนำร่อง คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)โดยเฉพาะเทศบาลตาบล (ทต.) และองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ปีละ 20 ตาบล ยอดรวม 3 ปี จานวน 60 ตาบล

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ