โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น 4 ภาค ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ครั้งที่ 8 : หลักสูตร “นักถักทอชุมชนเพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว” ณ ค่ายเยาวชนสุรัสวดี อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จ.นครราชสีมา
ความเป็นมา วัตถุประสงค์


เป้าหมายในการเรียนรู้
  ๑.ศึกษาตัวอย่างแหล่งเรียนรู้นอกชุมชนและวิธีจัดการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชน
(วิทยากรโดยเจ้าหน้าที่ประจำอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
  ๒.ทบทวนและสรุปเรื่องการติดตาม ประเมินผล และการสร้างตัวชี้วัดอย่างมีส่วนร่วม
(วิทยากรโดย รศ.ปาริชาติ  วลัยเสถียร และทีมงาน  ภาควิชาพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
  ๓.เรียนรู้ผ่านกิจกรรมเรื่อง “ผู้นำที่แท้กับการรู้จักตัวตน” (ตัวอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แกนนำเยาวชน)
(วิทยากรโดย สถาบันยุวโพธิชน นายประชา หุตานุวัตร และนางสาววราภรณ์ หลวงมณี)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ