กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส. ร่วมกับ อบต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช หนุนเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 1 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2552


วัตถุประสงค์

  • เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแกนนำเยาวชนผู้้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ รุ่นแรก ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานคิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน

เป้าหมาย

  • แกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ รุ่นแรก มีสำนึกความเป็นพลเมืองของชุมชนตำบลโพธิ์เสด็จ สามารถพัฒนาตนเอง มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และเขียนโครงงานจิตอาสา : คิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสาร ด้วยการนำเสนอผลสำเร็จของโครงงานต่อชุมชน

กระบวนการเรียนรู้

  • สานสัมพันธ์เครือข่ายแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ
  • เรียนรู้จากกิจกรรมสันทนาการสู่หลักการทำงานที่ดี
  • เรียนรู้หลักการจัดการความรู้ (ก่อน-ระหว่าง-หลังทำ)
  • ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ และการเขียนโครงงาน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • เกิดเครือข่ายแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ รุ่นแรก จำนวน ..... คน
  • เแกนนำเยาวชนฯ มีหลักยึดและหลักปฏิบัติ สามารถใช้หลักการจัดการความรู้ (ก่อน-ระหว่าง-หลังทำ) ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง และสามารถคิดวิเคราะห์และเขียนโครงงานได้
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ