กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 ครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส. ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 ครั้งที่ 2 เพื่อฝึกทักษะก

วัตถุประสงค์

 • เพื่อหนุนเสริมศักยภาพให้แกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 (รุ่นที่ 2) ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนโครงงานคิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน
 • เพื่อให้แกนนำเยาวชนจัดทำปฏิทินการทำงานของแต่ละโครงงานหรือแต่ละกลุ่ม เพื่อวางแผนทำงานร่วมกันเป็นทีม

เป้าหมาย

 • แกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 (รุ่นที่ 2) สามารถมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถเขียนโครงงานและมีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กระบวนการเรียนรู้

 • หนุนเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชน ผ่านการส่งเสริมการจัดการความรู้ ด้วยการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ที่เน้นการลงมือฝึกปฏิบัติในการเขียนโครงงานและการวางแผนปฏิทินกิจกรรมร่วมกันของแต่ละกลุ่ม/โครงงาน

ารเขียนโครงงาน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 25553


กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
 • เกิดโครงงานคิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน จำนวน....โครงงาน
 • เกิดแผนปฏิทินการทำงานร่วมกันเป็นทีมของแต่ละกลุ่ม/โครงงาน
 • "ขออภัย"
  ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
  ภาพกิจกรรม
  วิดีโอแนบ
  ไฟล์แนบ