กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
หนุนเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนและผู้ใหญ่ใจดีโรงเรียนครอบครัวทั้ง 6 พื้นที่ในภาคกลาง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส.ประสานความร่วมมือกับแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส.เพื่อหนุนเสริมศักยภาพด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคเล่านิทาน อ่านหนังสือและผลิตสื่อสร้างสรรค์ เป็นหนังสือเล่มแรกที่แกนนำเยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง และผู้ใหญ่ใจดี สามารถสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาสมองและพัฒนาการเด็กปฐมวัยของโรงเรียนครอบครัวทั้ง 6 พื้นที่


เป้าหมายของโครงการ

  • เพื่อฝึกทักษะการจัดการทุนทางสังคมภายนอกชุมชนของทีมครูใหญ่และแกนนำเยาวชน (นายหมู่) ของโรงเรียนครอบครัวทั้ง 6 พื้นที่
  • เพื่อประสานเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่าย คือ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และค้นหาแกนนำอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในหมู่บ้าน/ตำบลของโรงเรียนครอบครัวทั้ง 6 พื้นที่

กลุ่มเป้าหมาย : จำนวน 120 คน

  • แกนนำเยาวชน (นายหมู่) ของโรงเรียนครอบครัวทั้ง 6 พื้นที่ ได้แก่ ร.ร.ครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย ร.ร.ครอบครัวตำบลวัดดาว ร.ร.ครอบครัวตำบลหัวไผ่ ร.ร.ครอบครัวตำบลมหาดไทย ร.ร.ครอบครัวตำบลเนินศาลา และ ร.ร.ครอบครัวตำบลตะเคียนเลื่อน
  • ทีมครูใหญ่ แกนนำครูพี่เลี้ยง แกนนำผู้ปกครอง และผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • ทีมงาน สรส. และมูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • มูลนิธิสยามกัมมาจล ร่วมกับ สรส. ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน คือ แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. มาเป็นวิทยากรอบรมเรื่องเทคนิคการเล่านิทานและการทำหนังสือสร้างสรรค์เล่มแรกสำหรับลูก
  • ทีมครูใหญ่ แกนนำครูพี่เลี้ยง แกนนำผู้ปกครอง แกนนำผู้ใหญ่ใจดี ผู้บริหาร อบต. และ แกนนำเยาวชน (นายหมู่) ทั้ง 6 พื้นที่ ได้เรียนรู้เทคนิคการเล่านิทาน การทำหนังสือเล่มแรก เพื่อนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจ ความภาคภูมิใจ และให้เกิดอุปนิสัยรักการอ่านได้อย่างไร
  • เพื่อคัดเลือกแกนนำเยาวชนเป็นอาสาสมัคร นำความรู้ และทักษะไปขยายผลต่อในแต่ละพื้นที่ หรือพาน้องๆ ในชุมชนท้องถิ่นเรียนรู้เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านอย่างสนุกและมีความสุข
  • เกิดเครือข่ายภาคีข้ามพื้นที่ผลัดกันเป็น "เจ้าภาพพื้นที่" ในการเรียนรู้ร่วมกันของโรงเรียนครอบครัวทั้ง 6 พื้นที่ เพื่อฝึกทักษะการจัดการทุนทางสังคมทั้งภายในและภายนอกชุมชน การสร้างการมีส่วนร่วม การพึ่งพาตนเองและแบ่งปันด้วยการทำอาหารพื้นบ้านมารับประทานร่วมกัน การจัดสรรงบประมาณการเดินทางของแต่ละพื้นที่ที่มิให้เป็นภาระของเจ้าภาพพื้นที่  
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ