กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เยี่ยมพื้นที่ติดตามผลการเรียนรู้เด็กเยาวชนทั้ง 5 โรงเรียนในตำบลวัดดาว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส.ร่วมกับ อบต.วัดดาว ตะลอนทัวร์ติดตามผลการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนทั้ง 5 โรงเรียนในตำบลวัดดาว


วัตถุประสงค์

  • เพื่อสานสัมพันธ์กับเครือข่ายแกนนำเด็กเยาวชนทั้ง 5 โรงเรียน ที่เข้าร่วมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1
  • เพื่อติดตามผลการเปลี่ยนแปลงที่เด็กเยาวชนตำบลวัดดาว ได้ลงมือปฏิบัติและจดบันทึกในสมุดบันทึกการเรียนรู้ของ สรส.

กระบวนการเรียนรู้

  • เยี่ยมแกนนำเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ทั้ง 5 โรงเรียน
  • สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับแกนนำเด็กเยาวชนทั้ง 5 โรงเรียน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

(ใส่รูปกิจกรรม)

  • โรงเรียนวัดดาว...ที่ต้องให้ดาวด้วยความตั้งใจ เพราะแกนนำเด็กเยาวชนมีความตั้งใจทำการบ้านจากโจทย์ที่ให้น้องๆ ไปสำรวจว่าพ่อแม่-ผู้ปกครองเก่งและชำนาญเรื่องอะไร ก็ได้ข้อสรุปว่า ส่วนใหญ่เก่งด้านงานการเกษตรและการทำอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กเยาวชนสามารถทำร่วมกับผูปกครองได้ ส่งผลให้เด็กเริ่มอยากจะเรียนรู้อาชีพของพ่อแม่-ผู้ปกครอง

(ใส่รูปกิจกรรม)

  • โรงเรียนวัดโฆสิตาราม...กลุ่มเด็กนักพัฒนา เรียบร้อยและจริงจัง เพราะสังเกตว่าแกนนำเด็กเยาวชนเมีความประพฤติเรียบร้อย แม้ว่าพ่อแม่-ผู้ปกครองจะไม่ค่อยมีเวลาให้ลูกหลาน แต่มีฐานทุนประเพณีสาร์ทเดือนสิบที่ผู้ปกครองจะต้องมาร่วมทำอาหารพื้นบ้าน และเป็นโอกาสที่เด็กเยาวชนจะได้มาเรียนรู้

(ใส่รูปกิจกรรม)

  • โรงเรียนวัดคูบัว...ผู้ปกครองอาสาเป็นครูเกษตร เพราะผู้ปกครองของ ดช.นพพร ร้อยแก่นจันทร์ คือ คุณพนม ร้อยแก่นจันทร์ เป็นสมาชิก อบต. หมู่ 7 และเป็นสมาชิกกลุ่มโรงเรียนชาวนา ให้สำคัญต่อการพัฒนาเด็กเยาวชน จึงอาสาเป็น "ครูเกษตร" เพื่อถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในฐานการเรียนรู้งานเกษตรให้กับเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว

(ใส่รูปกิจกรรม)

  • โรงเรียนวัดดอนตาจีน...ผู้ปกครองฐานเกษตร เด่นการทำนา เพราะพื้นที่วัดดอนตาจีนเชื่อมร้อยกับวัดคูบัวทำให้วิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน อาชีพเด่นของผู้ปกครอง คือ การทำนา จึงพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้ และนโยบายของโรงเรียนส่งเสริมให้ครูสอนเด็กเรียนรู้วิธีการใช้ ICT และเน้นให้ความรู้ควบคู่ความรับผิดชอบ มีวินัย เด็กเยาวชนของโรงเรียนวัดดอนตาจีน จึงมีความกล้าแสดงออก และมีความสามารถในการสื่อสาร

(ใส่รูปกิจกรรม)

  • โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน...ทีมหญิงล้วนชั้น ป.6 เพราะเป็นชาวไทยพวนที่มีวิถีอยู่แบบพึ่งพาอาศัยกัน แม้ผู้ปกครองจะไม่ค่อยมีเวลา แต่มีฐานทุนภูมิปัญญาด้านจักสาน ช่างซ่อมรถยนต์ ช่างไม้ เป็นต้น เด็กเยาวชนสามารถเรียนรู้ได้กับครูภูมิปัญญา แต่ทว่าการคัดเลือกแกนนำเด็กเยาวชนเข้าร่วมค่ายการเรียนรู้ครั้งที่ 2 ควรสรรหานักเรียนแกนนำที่กำลังศึกษาชั้น ป.4-5 เพื่อสร้างแกนนำเด็กเยาวชนแถวสองให้กับโรงเรียน

(ใส่รูปโครงสร้างคณะกรรมการฯ)

  • คุณชไมพร พราหมณโชติ ผู้ประสานงานพื้นที่ สรส.กับ นายทินารมย์ คำมูลอินทร์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต.วัดดาว ได้เรียนรู้อะไรจากการเยี่ยมแกนนำเด็กเยาวชนทั้ง 5 โรงเรียน เป็นคำถามยอดฮิตของกระบวนการเรียนรู้เพื่อถอดบทเรียน (AAR) ตามหลักการจัดการความรู้ นั่นก็คือ การใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์ต่อการวางแผนและออกแบบกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเยาวชน สู่การออกแบบโครงสร้างคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนของตำบลวัดดาวให้เป็นรูปธรรม และการจัดทำแผนงานสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนตำบลวัดดาวอย่างต่อเนื่อง 
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ