กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ลงพื้นที่เตรียมค่ายเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเวทีผู้ปกครอง ทำให้เกิดแผนงานพัฒนาเด็กเยาวชนของ อบต.วัดดาว ด้วยการหารือร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมค่ายเด็กเยาวชนในตำบลวัดดาว ครั้งที่ 1 สรส.จึงส่งเสริมการจัดการความรู้ก่อนทำ ผ่านทีมผู้ประสานงานพื้นที่ ที่มีน้องอัฒ และน้องพร ทำหน้าที่ประสานและเชื่อมร้อยผู้คนในตำบลวัดดาว


วัตถุประสงค์

  • เพื่อเตรียมความพร้อมหาความรู้ก่อนทำในการจัดค่ายเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว
  • เพื่อประสานความร่วมมือและเชื่อมร้อยผู้คนในตำบลวัดดาวให้เห็นความสำคัญของการจัดค่ายเด็กเยาวชน ครั้งที่ 1

กระบวนการเรียนรู้

  • ลงพื้นที่เยี่ยมสถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียน และหารือกับผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อคัดเลือกแกนนำเด็กเยาวชน โดยมี รองนายก หัวหน้าฝ่ายการศึกษา และผู้ช่วยพัฒนาชุมชน อบต.วัดดาว มีบทบาทในการประสานงานลงพื้นที่ในการทำกิจกรรมเด็กเยาวชน
  • ผู้ประสานงานพื้นที่ สรส. ลงพื้นที่และเปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ของค่ายเด็กเยาวชน ครั้งที่ 1
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลสำเร็จ

  • เกิดความร่วมมือจากสถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียนในการคัดเลือกแกนนำเด็กเยาวชนของแต่ละโรงเรียน
  • เกิดการเรียนรู้ของเครือข่ายผู้อำนวยการทั้ง 5 โรงเรียน
  • ได้กำหนดการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ของค่ายเด็กเยาวชน ครั้งที่ 1
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ