กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กำหนดทิศทางและแผนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน ปี 54 ของคณะกรรมการตำบลวัดดาว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส. ร่วมกับ อบต.วัดดาว ทบทวนการเรียนรู้และต่อยอดการใช้ข้อมูลที่เป็นฐานทุนทางสังคมของตำบลวัดดาว เพื่อกำหนดแผนงานปี 2554 ในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนตำบลวัดดาว


วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้คณะกรรมการตำบลวัดดาว ทบทวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 และเล็งเห็นความสำคัญของฐานทุนทางสังคมของตำบลวัดดาว
 • เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีภูมิคุ้มกัน มีวิธีคิด และวิธีปฏิบัติที่สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
 • เพื่อให้คณะกรรมการตำบลวัดดาว มีแผนงานปี 54 ที่จะสนับสนุนและเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนอย่างต่อเนื่อง

กระบวนการออกแบบการเรียนรู้

 • เปิดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อทบทวนการเรียนรู้ครั้งที่ 1 ของคณะกรรมการตำบลวัดดาว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา
 • ฉาย PPT ของ อาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนก ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการของตำบลในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • นำเสนอคลิป VDO ของศูนย์การเรียนรู้ชาวดิน อ.ภูเวียง จ.เชียงใหม่ เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ข้ามพื้นที่
 • สรุปแนวทางการทำงานร่วมกัน ด้วยการใช้ฐานทุนทางสังคมของตำบลเพกำหนดแผนงานปี 2554 และหารือแนวทางในการจัดตั้งกองทุนเพื่อการพัฒนาเด็กเยาวชนและครอบครัวของตำบล

ผู้เข้าร่วม จำนวน 18 คน ประกอบด้วย

 • ผู้บริหารและทีมงาน อบต.วัดดาว จำนวน 6 คน
 • ผู้บริหารสถานศึกษา 5 โรงเรียน จำนวน 5 คน
 • ครูภูมิปัญญา/ปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 3 คน
 • ผู้บริหารและทีมงาน สรส. จำนวน 3 คน
 • มูลนิธิสยามกัมมาจล จำนวน 1 คน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
 • นายประทิว รัศมี นายก อบต.วัดดาว เกิดมุมมองใหม่ในการสร้างการมีส่วนร่วมจากเดิม อบต.จะคิดและลงมือปฏิบัติร่วมกับชุมชน แต่ในอนาคตชุมชนจะต้องร่วมคิดร่วมทำ และ อบต.ก็จะต้องเปิดโอกาสให้ชุมชนร่วมคิดด้วย และการพัฒนาเด็กเยาวชนต้องได้รับความร่วมมือจากโรงเรียน
 • สรส. มีบทบาทเข้ามาช่วยให้ อบต.วัดดาว เกิด "แนวคิดและกระบวนการเรียนรู้ในการทำงานร่วมกับชุมชน" ซึ่งเป็นภารกิจเพื่อชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
 • เกิดความร่วมมือจากสถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียน ที่มีความพร้อมและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กเยาวชนในตำบลวัดดาว โดย นายณัฐพล สุคนธวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนตาจีน ได้เสนอแนวทางการดำเนินงานว่าควรมีแผนงานและการติดตามงานในพื้นที่ และมีกระบวนการทำงานแบบงานวิจัย นายทรงวุฒิ ศรีจันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาว ได้สะท้อนว่า โรงเรียนมีภารกิจมากส่งผลให้การดำเนินงานไม่ต่อเนื่อง และโรงเรียนเองก็มีกิจกรรมเข้าค่าย การสอบแข่งขันทางวิชาการ โอเน็ต เอเน็ต ทำให้ครูจัดสรรเวลาไม่ได้ จึงอยากได้ "พี่เลี้ยง" ที่มาช่วยกระตุ้นการทำงานร่วมกับทางโรงเรียนและผู้ปกครอง นายสุวัฒน์ พูลสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคูบัว ได้เล่าว่า กระบวนการพัฒนาเด็กเยาวชนในโรงเรียนจะมีกิจกรรมที่หลากหลายที่เน้นให้เด็กได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติ อาทิเช่น กิจกรรมทำความดี 10 ประการ กิจกรรมการพัฒนาสมอง กิจกรรมฝึกให้เด็กมีทักษะในการเพาะชำต้นไม้ ซึ่งเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สอดคล้องกับวิถีชีิวตของชุมชน โดยพาเด็กๆ ไปเรียนรู้ภูมิปัญญาของชาวบ้าน และกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อทำความเข้าใจและหาทางออกในการแก้ปัญหาเด็กดื้อไม่ไปโรงเรียน ดังนั้น การเติมทักษะชีวิตให้แก่เด็กเยาวชนนั่นสำคัญที่สุด และ นายอาคม อุบาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม ได้เสนอว่า เห็นด้วยกับแนวทางในการพัฒนาเด็กเยาวชน ที่เน้นการสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วยให้คณะครูของแต่ละโรงเรียนสามารถจัดการและประเมินผลคุณลักษณะของเด็กเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ