กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว ครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส.ร่วมกับ อบต.วัดดาว เปิดพื้นที่สร้างสรรค์และให้โอกาสเด็กเยาวชนในตำบลวัดดาวได้พัฒนาตนเอง ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่สนุกและมีความสุขกับกิจกรรม Paly and Learn เพื่อไปสู่การวางแผนเป้าหมายชีวิตของตนเอง


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชนในตำบลวัดดาวทั้ง 5 โรงเรียน ได้เรียนรู้ร่วมกันผ่านประสบการณ์จริงที่เน้นการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
 • เพื่อให้คณะกรรมการตำบลวัดดาวมองเห็นคุณค่าและพลังศักยภาพของเด็กเยาวชน และแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว

กระบวนการเรียนรู้

 • นายก อบต.วัดดาว กล่าวเปิดค่ายการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว และชี้แจงวัตถุประสงค์
 • กิจกรรมสันทนาการเพื่อละลายพฤติกรรม
 • กิจกรรมทบทวนตนเอง สู่การวางเป้าหมายชีวิต
 • กิจกรรมครั้งต่อไป ให้แกนนำเด็กเยาวชนตำบลวัดดาวกลับไปสัมภาษณ์พ่อแม่-ผู้ปกครองว่าท่านมีความรสามารถเรื่องอะไรบ้าง

กลุ่มเป้าหมาย ยอดรวม 45 คน

 • แกนนำเด็กเยาวชนจากโรงเรียนวัดดาว จำนวน 16 คน
 • แกนนำเด็กเยาวชนจากโรงเรียนโพธิ์ตะควน จำนวน 6 คน
 • แกนนำเด็กเยาวชนจากโรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม จำนวน 6 คน
 • แกนนำเด็กเยาวชนจากโรงเรียนวัดคูบัว จำนวน 11 คน
 • แกนนำเด็กเยาวชนจากโรงเรียนวัดดอนตาจีน จำนวน 6 คน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

(ใส่รูปกิจกรรม) นายประทิว รัศมี นายก อบต.วัดดาว ได้กล่าวเปิดค่ายการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้แกนนำเด็กเยาวชนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองเพื่อให้มีวิธีคิด วิธีปฏิบัติในการดูแลตนเองและดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ด้วยการผ่านกระบวนการเรียนรู้ของ สรส. เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดในการพัฒนาตนเอง และถ่ายทอดความรู้ให้กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียนต่อไป ซึ่ง อบต.วัดดาว ยินดีสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

(ใส่รูปกิจกรรม) ละลายพฤติกรรมด้วยสันทนาการ Play and Learn ด้วยกิจกรรม ป๊ะ เท่ง ป๊ะ หัวใจสี่ห้อง ภูเขาไฟระเบิด เต้นและร้องเพลง เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน และละลายพฤติกรรมให้แกนนำเด็กเยาวชนตำบลวัดาวทั้ง 5 โรงเรียน ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดดาว 2) โรงเรียนโพธิ์ตะควน 3) โรงเรียนสังโฆสิตาราม 4) โรงเรียนวัดคูบัว และ 5) โรงเรียนวัดดอนตาจีน

(ใส่รูปกิจกรรม) ทบทวนตนเองด้วยโจทย์คำถามว่าเด็กเยาวชนเมื่อเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่จะประกอบอาชีพอะไร เพราะอะไร เพื่อฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และสะท้อนออกมาเป็นภาพศิลปะและนำเสนอหน้าเวทีทุกคน เพื่อฝึกฝนเรื่องการสื่อสารและความกล้าแสดงออก

(ใส่รูปกิจกรรม) แบ่งกลุ่มย่อยตามฐานอาชีพ เพื่อวิเคราะห์ว่าคุณสมบัติหรือคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการประกอบอาชีพของแต่ละคนควรเป็นอย่างไร เพื่อวางเป้าหมายชีวิต

(ใส่รูปกิจกรรม) เสียงสะท้อนจากเด็กเยาวชนว่า ประทับใจและชอบค่ายนี้มาก เพราะสนุกและมีความสุข อยากเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกสัปดาห์ หรือ เดือนละ 1-2 ครั้ง

(ใส่ภาพรวม)

ผลสำเร็จจากการจัดค่ายเด็กเยาวชนในครั้งนี้ คือ ความร่วมมือของคนในชุมชน (ผู้นำท้องถิ่น, คณะครู, ผู้ปกครอง แกนนำในชุมชน) และความสุขที่ได้รับของลูกหลานในตำบลวัดดาวนั่นเอง 

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ