กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีผู้ปกครองตำบลวัดดาว : สร้างความเข้าใจครอบครัวแกนนำ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส. ร่วมกับ อบต.วัดดาว จัดกิจกรรมการเรียนรู้ของพ่อแม่-ผู้ปกครอง เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมจึงต้องร่วมมือกันเป็นเบ้าหลอมที่ดีให้แก่เด็กเยาวชนในตำบลวัดดาว


วัตถุประสงค์

  • เพื่อทำความเข้าใจกับพ่อแม่-ผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลานของชุมชนตำบลวัดดาว
  • เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพ่อแม่-ผู้ปกครองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาของเด็กเยาวชนในชุมชนตำบลวัดดาว

กระบวนการเรียนรู้

  • ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดเวทีผู้ปกครอง ครั้งที่ 1
  • จัดกระบวนการกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของพ่อแม่-ผู้ปกครอง โดยมีโจทย์ 5 คำถาม ได้แก่ 1) ความกังวลและความห่วงใยในลูกหลานคืออะไร เพื่อค้นหาปัญหาและสาเหตุ 2) อยากให้ลูกหลานเป็นอย่างไรในอนาคต เพื่อสำรวจความคาดหวังของพ่อแม่เกี่ยวกับหน้าที่การงานและอุปนิสัยของลูกหลาน 3) วิธีการสอนลูกหลานที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเรียนรู้วิธีการและผลที่เกิดขึ้นกับเด็กเยาวชน 4) การใช้เวลาของลูกหลานขณะที่อยู่บ้านเป็นอย่างไร เพื่อสำรวจพฤติกรรมการใช้เวลาของเด็กเยาวชน และ 5) ผู้ปกครองมีความรู้ความสามารถด้านใดที่จะนำมาสอนเด็กเยาวชนได้บ้าง เพราะพ่อแม่เป็นครูคนแรกและเพื่อสืบค้นหาผู้รู้และครูภูมิปัญญาท้องถิ่น
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ผลสำเร็จ

  • เกิดเครือข่ายพ่อแม่-ผู้ปกครองที่มองเห็นความสำคัญในการมีส่วนร่วมพัฒนาลูกหลานของตนเองและชุมชนตำบลวัดดาว
  • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของพ่อแม่-ผู้ปกครอง และได้สะท้อนการเรียนรู้ในแต่ละประเด็นดังนี้

- ความกังวลที่มีต่อบุตรหลาน หากบุตรหลานเป็นเพศชายจะกังวลห่วงใยเรื่องยาเสพติด ขับมอเตอร์ไซต์ซิ่ง หากบุตรหลานเป็นเพศหญิงจะกังวลห่วงใยเรื่องเพศ

สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร และกังวลเรื่องทั่วๆ ไป เช่น การใช้วาจาไม่สุภาพ การติดสื่อทั้งเกมและโทรทัศน์ การใช้เวลาในการพูดคุยโทรศัพท์ การทะเลาะวิวาท การคบ

เพื่อน การดูแลตัวเองในชุมชนและสังคม การอ่านหนังสือ ซึ่งสาเหตุปัญหาเหล่านี้เป็นเพราะพ่อแม่-ผู้ปกครองไม่มีเวลาเลี้ยงดูเอาใจใส่เพราะต้องประกอบอาชีพ การแก้

ปัญหาเด็กเยาวชนจึงต้องเริ่มต้นจากครอบครัว

- อยากให้บุตรหลานเป็นอย่างไรในอนาคต อยากให้ลูกเป็นคนดีและอยู่รอดได้ในสังคม

- วิธีการสอนบุตรหลานในปัจจุบัน ควรใช้การพูดคุยกับบุตรหลาน แบ่งบทบาทหน้าที่ในการทำงานช่วยเหลือครอบครัว เช่น ล้างจาน ตากผ้า ถูบ้าน เป็นต้น รวมทั้ง

ฝึกฝนให้บุตรหลานขวนขวายด้วยตนเอง

- การใช้เวลาของบุตรหลานในปัจจุบัน ส่วนใหญ่บุตรหลานจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอโทรทัศน์และคอมพิวเตอร์

- ผู้ปกครองมีความสามารถด้านใดที่จะสอนให้เด็กเยาวชน การทำเกษตร ปศุสัตว์ และอาหารพื้นบ้าน          

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ