กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมกรรมการตำบลวัดดาว
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 • เพื่อนำเสนอผลการจัดค่ายเด็กเยาวชนตำบลวัดดาวแก่คณะครู ผู้ปกครอง ทั้ง 5 โรงเรียน ครูภูมิปัญญา ผู้นำชุมชน และคณะกรรมการตำบลวัดดาว
 • เพื่อเชื่อมโยงการเรียนรู้ของชุมชนกับโรงเรียน และสรรหา "ครูพี่เลี้ยง" ในการทำหน้าที่พัฒนาแกนนำเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว
 • เพื่อพัฒนากลไกขับเคลื่อนงานและจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว
 • เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และครูภูิมิปัญญา ในการร่วมออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ 4 วิชา เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว

กระบวนการเรียนรู้

 • สะท้อนความคิดเห็นของผู้ปกครอง ภายเหลังจากนำเสนอผลการจัดค่ายเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว
 • สรรหา "ครูพี่เลี้ยง" เพื่อทำหน้าที่พัฒนาเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว
 • ระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว
 • ระดมความคิดเห็นเพื่อเตรียมจัดค่ายเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว ครั้งที่ 2
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
 • คุณชไมพร พราหมณโชติ และคุณอัฒยา สง่าแสง ผู้ประสานงานพื้นที่ สรส. ได้เล่าถึงกระบวนการทำงานของ สรส. ในการจัดค่ายเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว ครั้งที่ 1 เปรียบเสมือนเป็นค่ายเติมพลังใจให้เด็กเยาวชนได้มีโอกาสคิดวิเคราะห์ ทบทวนตนเอง และวางเป้าหมายชีวิตของตนเอง ที่เน้นกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4 วิชา คือ "วิชาชีวิต วิชาชุมชน วิชาชีพ วิชาการ" เพื่อเชื่อมโยงให้คณะครูทั้ง 5 โรงเรียน และเน้นบทบาทหน้าที่ของครู พ่อแม่-ผู้ปกครองในการร่วมมือกันบ่มเพาะเลี้ยงดูลูกหลานของตำบลวัดดาว
 • บทบาทของคณะครูพี่เลี้ยง คือ 1) ช่วยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของแกนนำเด็กเยาวชนในโรงเรียนตนเองที่เข้าร่วมกระบวนการทั้งด้านทักษะ ความรู้ ความคิด การปฏิบัติตน 2) ติดตามการบ้านในสมุดบันทึกการเรียนรู้และออกแบบกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กเยาวชนอย่างต่อเนื่อง 3) ประสานการทำงานร่วมกับผู้ประสานงานพื้นที่ สรส. ที่มีบทบาทหน้าที่ เป็น Coaching ให้กับคณะครูพี่เลี้ยง
 • นายประทิว รัศมี นายก อบต.วัดดาว ได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี นายก อบต.วัดดาว เป็นประธานกรรมการ รับผิดชอบทั้งในเชิงนโยบายและลงมือปฏิบัติการ และมอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน รับผิดชอบหลักในการประสานความร่วมมือกับครอบครัว วัด โรงเรียน ชุมชน รวมทั้งสนับสนุนบทบาทของครูพี่เลี้ยงในแต่ละโรงเรียน
 • การออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้ของเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว ครั้งที่ 1 เน้นรูปแบบความเชื่อมโยงระหว่างบ้าน-วัด-โรงเรียน ด้วยบริบทของชุมชนเอื้อให้เด็กเยาวชนเรียนรู้เรื่องความกตัญญูรู้คุณ สำนึกรักบ้านเกิด ส่งผลให้เด็กเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการค่ายไปปรับใช้ที่บ้าน โดยเฉพาะกับพ่อแม่-ผู้ปกครอง และเพื่อเชื่อมร้อยการทำงานร่วมกันกับกระบวนการเรียนรู้ทั้ง 4 วิชา จึงมีความเห็นร่วมกันว่าจะจัดค่ายเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว ครั้งที่ 2 โดยใช้ชื่อว่า "ลานบุญ ลานปัญญา"
 • สรส. มีบทบาทในการร่วมออกแบบจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว ทำหน้าที่ Coaching ให้กับครูพี่เลี้ยง จัดวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคณะกรรมการตำบลวัดดาว และกระตุ้นให้เกิด "กลไกขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาเด็กเยาวชนตำบลวัดดาว" ด้วยการเชื่อมโยงระบบความสัมพันธ์ของผู้คนในชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมโดยแท้จริง
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ