กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จุดประกายแนวคิด "วิชาชีวิต วิชาชุมชน วิชาชีพ วิชาการ"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส. จุดประกายความคิด "วิชาชีวิต วิชาชุมชน วิชาชีพ วิชาการ" เพื่อขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนตำบลวัดดาว โดย นายประทิว รัศมี นายก อบต.วัดดาว ได้ประสานความร่วมมือกับผู้อำนวยการสถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียน เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียนในการพัฒนาลูกหลานของตำบลวัดดาว


วัตถุประสงค์

1. เพื่อกระตุ้นและจุดประกายความคิดในการจัดการเรียนรู้ผ่าน 4 วิชา ในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลวัดดาว

2. เพื่อประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลวัดดาว ระหว่าง อบต. กับ สถานศึกษาทั้ง 5 โรงเรียน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการตำบลวัดดาว เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่าน 4 วิชา ได้แก่ 1) วิชาชีวิต เพื่อส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีทักษะชีวิต อยู่รอดปลอดภัยอย่างมีความสุข และสามารถเรียนรู้กับพ่อแม่-ผู้ปกครองได้ 2) วิชาชุมชน เพื่อให้เด็กเยาวชนรู้จักชุมชนและภูมิปัญญาของท้องถิ่นตนเอง และสามารถเรียนรู้กับครูภูมิปัญญาและผู้คนในชุมชนท้องถิ่นของตนเอง 3) วิชาชีพ เมื่อเด็กเยาวชนเรียนรู้วิชาชีวิตและวิชาชุมชนแล้ว เด็กก็จะสามารถวางแผนเป้าหมายชีวิตและพัฒนาอาชีพของตนเอง และ 4) วิชาการ เมื่อเด็กเยาวชนได้เรียนรู้ทั้งวิชาชีวิต วิชาชุมชน และวิชาชีพแล้วก็จะช่วยให้การเรียนรู้วิชาการในโรงเรียนมีความลึกซึ้งและเข้าใจมากยิ่งขึ้น
  • เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง อบต.วัดดาว กับสถานศึกษาทั้ง 5 แห่ง ได้แก่ 1) โรงเรียนวัดดาว 2) โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 3) โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม 4) โรงเรียนวัดคูบัว และ 5) โรงเรียนวัดดอนตาจีน เพื่อขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบลวัดดาว
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ