กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส. ร่วมกับ อบต.โพธิ์ทอง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.นครศรีธรรมราช หนุนเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 1 เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2552 

วัตถุประสงค์

  • เพื่อ สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาแกนนำเยาวชนผู้้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ รุ่น แรก  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานคิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน 

 

เป้าหมาย

  • แกน นำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ รุ่นแรก  มีสำนึกความเป็นพลเมืองของชุมชนตำบลโพธิ์เสด็จ  สามารถพัฒนาตนเอง  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และเขียนโครงงานจิตอาสา : คิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชน รวมทั้งมีทักษะในการสื่อสาร ด้วยการนำเสนอผลสำเร็จของโครงงานต่อชุมชน

 

กระบวนการเรียนรู้

  • สานสัมพันธ์เครือข่ายแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ
  • เรียนรู้จากกิจกรรมสันทนาการสู่หลักการทำงานที่ดี
  • เรียนรู้หลักการจัดการความรู้ (ก่อน-ระหว่าง-หลังทำ)
  • ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์  และการเขียนโครงงาน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

  • เกิดเครือข่ายแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ รุ่นแรก  จำนวน .....  คน
  • เแกน นำเยาวชนฯ มีหลักยึดและหลักปฏิบัติ สามารถใช้หลักการจัดการความรู้ (ก่อน-ระหว่าง-หลังทำ) ในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ที่เน้นการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง  และสามารถคิดวิเคราะห์และเขียนโครงงานได้

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ