กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 ครั้งที่ 1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส. ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ สรรหาและคัดเลือกแกนนำเยาวชน เพื่อแต่งตั้งเป็นสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล ด้วยการจัดการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2553

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสรรหาและคัดเลือกแกนนำเยาวชนที่มีคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์เป็น "สภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์เสด็จ"
  • เพื่อสานสัมพันธ์และเชื่อมโยงเครือข่ายแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2
  • เพิ้อฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีมให้แก่แกนนำเยาวชน รุ่นที่ 2 ในการทำหน้าที่เป็นสภาเด็กและเยาวชนตำบลโพธิ์เสด็จ

 

เป้าหมาย

  • เกิด เครือข่ายแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ รุ่นที่ 2 ที่มีบทบาทเป็น "สภาเด็กและเยาวชนตำบล" มีความกล้าแสดงออก  และสามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม 

 

กระบวนการเรียนรู้

  • ส่ง เสริมการจัดการความรู้ (ก่อน-ระหว่าง-หลังทำ)  ด้วยการใช้กิจกรรมการสันทนาการให้แกนนำเยาวชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการถอดบทเรียน AAR

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

  • เกิดเครือข่ายแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ  จำนวน 33 คน
  • เกิดแผนงานการจัดค่ายพัฒนาศักยภาพของแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2  ครั้งที่ 2

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ