กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 ครั้งที่ 2
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส. ร่วมกับเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จัดค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 ครั้งที่ 2 เพื่อฝึกทักษะการเขียนโครงงาน ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 25553

วัตถุประสงค์

  • เพื่อหนุนเสริมศักยภาพให้แกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 (รุ่นที่ 2) ได้ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และการเขียนโครงงานคิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
  • เพื่อให้แกนนำเยาวชนจัดทำปฏิทินการทำงานของแต่ละโครงงานหรือแต่ละกลุ่ม เพื่อวางแผนทำงานร่วมกันเป็นทีม


เป้าหมาย

  • แกนนำเยาวชนผู้ก่อการดีตำบลโพธิ์เสด็จ ปี 2 (รุ่นที่ 2) สามารถมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สามารถเขียนโครงงานและมีการวางแผนการทำงานร่วมกันเป็นทีม

กระบวนการเรียนรู้

  • หนุนเสริมศักยภาพแกนนำเยาวชน ผ่านการส่งเสริมการจัดการความรู้ ด้วยการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ที่เน้นการลงมือฝึกปฏิบัติในการเขียนโครงงานและการวางแผนปฏิทินกิจกรรมร่วมกันของแต่ละกลุ่ม/โครงงาน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • เกิดโครงงานคิดดี ทำดี เพื่อพัฒนาตนเอง ครอบครัว และชุมชน  จำนวน....โครงงาน
  • เกิดแผนปฏิทินการทำงานร่วมกันเป็นทีมของแต่ละกลุ่ม/โครงงาน

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ