กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีทำความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการโรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

สรส.ทำหน้าที่กระตุ้นเพื่อสร้างความตระหนักต่อสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน และดึงการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในลักษณะ "โรงเรียนครอบครัว"

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ร่วม ชี้แจงและทำความเข้าใจต่อแนวทางในการดำเนินงานของ "โรงเรียนครอบครัวบ้านห้วยม้าลอย"
  • เพื่อสรรหาทีมคนทำงานในการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านห้วยม้าลอยอย่างต่อเนื่อง


กระบวนการเรียนรู้

  • สรส. นำเสนอสถานการณ์ปัญหาเด็กและเยาวชน เพื่อพลิกฟื้นบทบาทของวัด ครอบครัว ชุมชน ที่ต้องต้องหันกลับมาใส่ใจดูแลลูกหลานของตนเอง
  • ชวนคิด ชวนทำ เริ่มต้นจากการสรรหาทีมงานท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกเพื่อการพัฒนเด็กและเยาวชนบ้านห้วยม้าลอย
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ