โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เพื่อปฏิรูปการศึกษา
โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์เพื่อปฏิรูปการศึกษา
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จับภาพครูดี
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

     จากการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศ (Steering Committee) โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 -17.00 น. ณ ห้องประชุม มสช. 3 มูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ ทางคณะกรรมการกำกับทิศฯ ร่วมกันวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดที่ผ่านมา จึงมีข้อเสนอแนะสำหรับการต่อยอดงาน โดยการใช้เงินที่เหลือจำนวนไม่มากจากโครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ฯ ไปสวมเข้ากับ “โครงการเครือข่ายการเรียนรู้ครูสอนดี” ซึ่งมูลนิธิสดศรี – สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) ดำเนินงานอยู่ เพื่อเพิ่มคุณค่าลงไป (Value Add) โดยใช้ยุทธศาสตร์ “การจับภาพ” ครูสอนดีที่เข้ามาร่วมโครงการที่ขยายไป 15 จังหวัด

      ดังนั้นจึงได้มีการจัดทำ “โครงการสร้างชุมชนการเรียนรู้ครูเพื่อศิษย์ฯ ระยะขยายเวลา : จับภาพครูดี” ขึ้น เพื่อสร้างกระบวนการสอดแทรกคัดกรองหา ครูดี ครูสอนดี และโรงเรียน ที่เป็น Best Practices ในพื้นที่จริง ที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบ PBL บนแนวคิดสร้างทักษะอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 แล้วดึงออกมาเรียนรู้ ตีความ ชี้ให้เห็นคุณค่า หรือ Value ที่โรงเรียนทำอยู่ พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์ของโครงการ 

วัตถุประสงค์

1.ค้นหาครูและโรงเรียน Good Practices ที่จัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Project-Based Learning บนฐานคิดทักษะแห่งอนาคตใหม่ศตวรรษที่ 21

2.เรียนรู้และตีความการทำหน้าที่ “ครูฝึก” จาก Good Practices ที่สามารถสร้าง Learning Outcome เป็นทักษะแห่งอนาคตใหม่แก่ศิษย์

3.เรียนรู้และตีความบทบาทของ “ผู้บริหาร” การเอื้อให้ ครูฝึก พัฒนากระบวนการเรียนรู้สำหรับศิษย์ในศตวรรษที่ 21 ได้

4.คณะกรรมการ Steering Committee สร้างวงร่วมเรียนรู้ เพื่อหาแนวทางต่อยอดการพัฒนา

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ได้บทเรียนแนวปฏิบัติที่เป็น Good Practices ของการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อมุ่งสร้างทักษะแห่งอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21  ทั้งหมด 10 กรณีศึกษา เพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านเว็บไซต์

  1. ครูนฤมล แก้วสัมฤทธิ์
  2. ครูสมจิต โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว
  3. ครูจำเรียง ไชยเจริญ
  4. ครูสลักจิตร ใจน้อย
  5. ครูยุพิน อินต๊ะวงศ์
  6. ครูเพ็ญศรี ใจกล้า
  7. ครูสราวุทธ สินธุโร
  8. ครูสุรนันท์ พันธ์สมบูรณ์
  9. โรงเรียนบ้านนาแก้ว
  10. โรงเรียนบ้านกุดเสถียร
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ