โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง (กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง (กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สัมภาษณ์เก็บข้อมูลป่าชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

 กิจกรรม "สัมภาษณ์ชาวบ้านเก็บข้อมูลป่าชุมชน" เป็นกิจกรรมหนึ่งในการดําเนินโครงการ "ฮอมแฮงฮักป่าซาง" 

วัตถุประสงค์

- เพื่อรู้จักและเรียนรู้ประวัติป่าชุมชนบ้านป่าซาง

- เพื่อเก็บข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติของป่าชุมชน

-เพื่อเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ