โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง (กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง (กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายฮอมแฮงฮักป่าซาง :)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คนในชุมชนและเยาวชนมีใจที่จะร่วมทำกิจกรรมและเข้าใจและเห็นความสำคัญของป่่าชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
  • มีการจัดค่ายวันที่ 5-7 พฤษภาคม 2557 โดยมีเยาวชนในชุมชนมาเข้าร่วมค่ายฮอมแฮงฮักป่าซางทั้งหมด 30 คน ตารางรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายฮอมแฮงฮักป่าซาง
    • กิจกรรมวันแรก มีผู้เฒ่าหรือปราชญ์ในนชุมชน 3 คนมาเล่าประวัติป่าชุมชนในอดีตให้เยาวชนในค่ายทุกคนได้ฟัง เยาวชนในชุมชนที่มาร่วมค่ายเข้าใจและรุ้ความเป็นมาของป่าชุมชน และเยาวชนในค่ายแสดงความคิดเห็นในการอยากจะดูแลรักษาป่าชุมชนของตนเองภาพกิจกรรมวันแรกของค่าย
    • มีผู้ปกครองของเยาวชน และผู้นำชุมชน คือ นานยก อบต.และรองนายก อบต.มาดูในค่ายรับรู้ว่ากลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงรายสนใจและเริ่มต้นดูแลอนุรักษ์ป่าชุมชนของตนเอง 
    • กิจกรรมวันที่สอง ได้งดไปเนื่องจากเกิดเหตุหารณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่อ.แม่ลาว และบ้านของเยาวชนเกือบทุกคนได้รับผลกระทบ
    • กิจกรรมวันที่สี่ได้เชิญวิทยากรจากกรมป่าไม้จังหวัดเชียงรายมาให้ความรู้เรื่องการเพาะกล้าไม้ป่า และลงมือเพาะกล้าไม้ผสมดินภาพกิจกรรมอบรมเพาะกล้าไม้ป่า
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ