โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง (กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
โครงการฮอมแฮงฮักป่าซาง (กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย จ.เชียงราย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สํารวจป่าชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

  •          หมู่บ้านป่าซาง หมู่ที่ 2 ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีพื้นที่ป่าชุมชนของหมู่บ้านทั้งหมด 1,567 ไร่ เป็นพื้นที่ลาดชันสลับกับพื้นที่ลุ่ม รวมถึงมีภูเขาสูงทรัพยากรที่มีมากในป่าชุมชนคือ หน่อไม้ เห็ด ผักป่าตามฤดูกาลและสมุนไพรต่างๆ แต่ปัจจุบันทรัพยากรเหล่านี้ลดน้อยลงและพื้นที่ป่าชุมชนมีการบุกรุกแผ้วถางป่า เผาป่า ตัดต้นไม้ทำถ่านขายและใช้ในครัวเรือน และตัดต้นไม้ทำเฟอร์นิเจอร์ทำให้พื้นที่ป่าชุมชนลดน้อยลง แหล่งอาหารของคนและสัตว์ลดน้อยลง รายได้เสริมจากการเก็บของป่าขายก็ลดลงเช่นกัน ความชุ่มชื้นและความหลากหลายของชีวภาพก็ลดน้อยลง ฝนไม่ตกตามฤดูกาลอากาศก็เปลี่ยนแปลงไป จากปัญหาป่าชุมชนเสื่อมโทรมข้างต้น ทําให้ต้นไม้บางอย่างและของป่าก็สูญหายและลดน้อยลงไปจากป่าชุมชน ทำให้เยาวชนไม่รู้จักและไม่มีความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ต้นไม้ และทรัพยากรในป่าชุมชนของตนเอง
  •           พวกเรากลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย  เป็นลูกหลานของคนในชุมชนนี้และเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ดังนั้น พวกเราจึงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและหวงแหนป่าชุมชนของพวกเรา  และต้องการจะเก็บข้อมูลป่าชุมชนของพวกเราไว้เพื่อให้เรารู้จักทรัพยากรในป่าชุมชนมากขึ้น และเพื่อเพยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ให้เยาวชนคนอื่นๆในชุมชนรวมไปถึงคนในชุมชน ให้เขาสํานึกรักษ์ป่าชุมชนของพวกเราด้วยเช่นกัน

วัตถุประสงค์

  • 1. เพื่อให้เยาวชนฟรีด้อมโปรเจค เยาวชนในชุมชนและคนในชุมชนมีคาวมรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธ์ไม้ ชนิดของต้นไม้เห็ดที่เหลืออยู่ และสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน และมีจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
  • 2. เพื่อคืนข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติที่หลงเหลืออยู่ของป่าชุมชนรวมถึงสภาพป่าชุมชน เพื่อสร้าความเข้าใจให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชน และเยาวชนในชุมชน ในค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่จะจัดขึ้น
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

กลุ่มเยาวชนฟรีด้อมโปรเจคเชียงราย ได้เข้าไปสํารวจป่าชุมชน 2 ครั้งที่ผ่านมา 

  • ครั้งที่ 1 สํารวจป่าชุมชนทําแผนที่ต้นไม้ใหญ่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 พวกเราได้ทําแผนที่ต้นไม้ใหญ่ และกําหนดเขตพื้นที่ป่าชุมชนที่จะเก็บข้อมูล
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2557 ไปสํารวจป่าชุมชน หาชื่อ ลักษณะใบ ลําต้น และสภาพแวดล้อมที่ต้นไม้ใหญ่ขึ้นในป่าชุมชน สํารวจได้ทั้งหมด 19 ต้น เป็นต้นไม้ใหญ่ทั้งหมด สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมทั้ง 2 กิจกรรม คือ 

1.ได้รู้จักชื่อต้นไม้ พันธ์ุไม้ และลักษณะทางกายภาพของต้นไม้ใหญ่ในป่าชุมชนที่เหลืออยู่

2.ได้เรียนรู้จักการทํางานเป็นกลุ่ม การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3.ได้เรียนรู้ที่จะมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองมากขึ้น

4.ได้เห็นว่าป่าชุมชนมีอะไรน่าสนใจที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมาย

5.ได้เพื่อนใหม่ที่ไม่ค่อยสนิทกันแต่พอทํางานร่วมกันทําให้รู้จักกันมากขึ้น

ุ6.เห็นว่าอย่างน้อยก็มีผู้ใหญ่บางคนที่สนับสนุนคอยช่วยเหลือพวกเรา ทําให้ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวที่จะทํางานนี้ต่อไป

(พวกเราจะไปเก็บข้อมูลพืชผักและของป่าที่กินได้ ในวันที่ 13 และ 15 มีนาคม 5557 นี้)

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ