โครงการป่าสัญจร  รอนแรมในป่าใหญ่ (กลุ่มเยาวชนก่อการดี  จ.เลย)
โครงการป่าสัญจร รอนแรมในป่าใหญ่ (กลุ่มเยาวชนก่อการดี จ.เลย)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ค่ายนอนกลางดินกินกลางป่า
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
  • ·เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้และภูมิปัญญาจากคนรุ่นก่อนสู่ลูกหลานคนรุ่นใหม่
  • ·เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องการพึ่งพิงป่า การใช้ประโยชน์จากป่าและทรัพยากรอย่างเกื้อกูล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ