โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2   (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)
โครงการเยาวชนรักษ์ป่าสักปี 2 (กลุ่มเยาวชนรักษ์ป่าสัก จ.สระบุรี)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

กิจกรรมตรวจสอบเพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำแม่น้ำป่าสัก แบ่งออกเป็น 4 สถานี 

คือ 1 เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (สถานีต้นน้ำ)

      2 วัดท่าคล้อ (สภานีภาคการเกษตร)

      3 วัดท่าพง(สถานีภาคอุตสาหกรรม)

      4 วัดพะเยาว์(สถานีภาคชุมชน)

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ