โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดบอร์ดให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะในพื้นที่เขตชุมชนและในพื้นที่เขตป่าชุมชน ภายในหมู่บ้านที่เริ่มโครงการ
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา เนื่องจากคนในชุมชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอย่างขยะ ถึงเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะในระดับสังคมใด ก็ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากจะแก้ไข เยาวชนแกนนำจึงได้จัดการประชุมให้ความรู้

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของป่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนและผลกระทบของป่าในบริเวณที่มีขยะ โดยมีการเชิญชวนเยาวชนและคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยมีวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้และแนะนำวิธีการแยกขยะที่ถูกวิธี

วัตถุประสงค์ เพื่อทำให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกวิธี และรู้ถึงคุณค่าของป่าในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

 คนในชุมชนได้รับความรู้จากการจัดบอร์ดให้ความรู้ของแกนนำเยาวชน ทำให้ชาวบ้านมีตวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมากขึ้น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ