โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดจากการทิ้งขยะในพื้นที่เขตชุมชนและในพื้นที่เขตป่าชุมชน โดยผ่านเสียงตามสายของเทศบาล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกวิธี และรู้ถึงคุณค่าของป่าในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

ความรู้ที่คนในชุมชนได้รับจากการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ของแกนนำเยาวชนจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ที่ได้รับในแต่ละครั้งที่ทำกิจกรรมรณรงค์ผ่านเสียงตามสาย โดยจากแบบสอบถามแล้วชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ประชาสัมพันธ์นั้นๆ นอกจากนี้พฤติกรรมของชาวบ้านเริ่มมีการคัดแยกขยะเพิ่มขึ้น

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ