โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดอบรมให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของป่าและผลกระทบของป่าในบริเวณที่มีขยะ แก่แกนนำเยาวชนของแต่ละหมู่บ้าน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกวิธี และรู้ถึงคุณค่าของป่าในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แกนนำที่เชิญมาอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและพื้นที่เขตป่าชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ