โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
จัดการแข่งขันครอบครัวแยกขยะดีเด่น
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

กิจกรรม "จัดการแข่งขันครอบครัวแยกขยะดีเด่น"  เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนครัวเรือนในชุมชนเข้าร่วมแข่งขันในการจัดการแข่งขันจะให้คนในชุมชนแยกขยะในครอบครัวของตนเอง โดยจะมีแกนนำลงพื้นที่ให้คะแนนกับครอบครัวในทุกๆ สิ้นเดือนจะทำการรวมคะแนนของแต่ละครอบครัว โดยครอบครัวที่ได้คะแนนมากที่สุด 3 ครอบครัว จะได้ของรางวัลจากผู้ใหญ่ใจดี เพื่อเป็นการสร้างพฤติกรรมให้คนในชุมชนแยกขยะจนเป็นนิสัยแต่ละครอบครัว ไม่เกิน 5 คะแนนต่อสัปดาห์

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและเขตป่าชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะและการแยกขยะในครัวเรือน

M.P.W.

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

พฤติกรรมของแต่ละครอบครัวในแต่ละหมู่บ้านมีการแยกขยะอยู่เป็นประจำทุกวันตามโครงการจนกลายเป็นนิสัย มีครัวเรือนแยกขยะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และปริมาณขยะลดน้อยลงอย่างต่อเนื่อง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ