โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชุมให้ความรู้ (ชาวบ้านท่าด่าน)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา    เนื่องจากคนในชุมชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอย่างขยะ ถึงเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะในระดับสังคมใด ก็ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากจะแก้ไข เยาวชนแกนนำจึงได้จัดการประชุมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าของป่าและผลกระทบที่เกิดขึ้นในชุมชนและผลกระทบของป่าในบริเวณที่มีขยะ โดยมีการเชิญชวนเยาวชนและคนในชุมชนเข้าร่วมประชุมโดยมีวิทยากรที่มีความรู้มาให้ความรู้และแนะนำวิธีการแยกขยะที่ถูกวิธี

วัตถุประสงค์    เพื่อทำให้คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการขยะที่ถูกวิธี และรู้ถึงคุณค่าของป่าในชุมชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

แกนนำที่เชิญมาอบรมได้ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบของขยะและตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชนและพื้นที่เขตป่าชุมชน และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับคนในชุมชนได้อย่างถูกต้อง

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ