โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
โครงการเยาวชนอาสาร่วมใจพัฒนาลดขยะชุมชน(กลุ่ม M.P.W. Conservation the forest จ.ลำปาง)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เก็บ แยก แลก ขาย(แจกถุงขยะในหมู่บ้านท่าด่าน)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา เนื่องจากคนในชุมชนและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ธรรมชาติ รวมถึงสิ่งแปลกปลอมอย่างขยะ ถึงเป็นปัญหาสำคัญอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะในระดับสังคมใด ก็ย่อมเป็นปัญหาใหญ่ที่ยากจะแก้ไข จึงมีการจัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อ ฝึกพฤติกรรมของคนในชุมชนให้มีการแยกขยะใครัวเรือนก่อนทิ้ง และยังได้รายได้จากการขายขยะอีกด้วย 

วัตถุประสงค์  เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนและเขตป่าชุมชน โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

คนในชุมชนแยกขยะตามประเภทที่ให้ความรู้ลงในถุงขยะที่ได้แจกให้

­

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ