โครงการเยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน(กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี)
โครงการเยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน(กลุ่มเครือข่ายเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เก็บข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เยาวชาอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี การเก็บข้อมูลพื้นที่ป่าชุมชน"เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการเยาวชนอาสาฟื้นฟูป่าชุมชน ของกลุ่มเยาวชนอาสาพัฒนาบ้านเกิด จ.อุทัยธานี แกนนำเยาวชนได้ลงพื้นที่ป่าชุมชนบ้านพุต่อ เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชุมชน แผนที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติและปัญหาที่เกิดขึ้นในป่าชุมชนต้นสายปลายเหตุที่ทำให้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติลดลงทุกปี ทำให้เกิดผลกระทบต่อคนในชุมชนในเรื่องของการใช้น้ำ

­

­

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

     1.เพื่อทำให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนได้เรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าและการใช้ประโยชน์ป่าชุมชน มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และหวงแหนป่าชุมชน

      2.เพื่อสร้างแกนนำเยาวชนร่วมดูแลรักษาป่าชุมชน

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ