โครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ  จ.ขอนแก่น)
โครงการศึกษาเรียนรู้ อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไผ่ชุมชน(กลุ่มเยาวชนป่า น้ำ ซำ จ.ขอนแก่น)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เข้าป่าหาข้อมูล
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

กิจกรรม "เข้าป่าหาข้อมูล" การเข้าป่าไปเก็บข้อมูลเรื่องไผ่ว่าพื้นที่ไหนมีการเสื่อมโทรมและพื้นที่ไหนมีความสมบรูณ์แล้วก็เอาข้อมูลมาประเมิณผล

วัตถุประสงค

-เพื่อให้ได้ข้อมุลในพื้นที่มีการเสื่อมโทรมของป่าไผ่เท่าไหร่

-เพื่อศึกษาระบบนิเวศในป่าของชุมชนตัวเอง

­

กลุ่มเป้าหมาย

-แกนนำเยาวชน 4คน

-เยาวชนในชุมชน 25คน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ