โครงการปลูกต้นกล้าพัฒนาป่าชายเลน(กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน  จ.ชุมพร)
โครงการปลูกต้นกล้าพัฒนาป่าชายเลน(กลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน จ.ชุมพร)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สำรวจธรรมชาติและความหลากหลายทางระบบนิเวศป่าชายเลนคลองบางสน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมา

กิจกรรม "สำรวจธรรมชาติและความหลากหลายทางระบบนิเวศป่าชายเลนคลองบางสน"

     เป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการปลูกกล้าพัฒนาป่าชายเลน ของกลุ่มเยาวชนรักษ์คลอบางสน  แกนนำเยาวชนได้ลงพื้นที่สำรวจป่าชายเลนคลองบางสนเพื่อศึกษาและเรียนรุ้ป่าชายเลนคลองบางสน โดยได้่ปราชญ์ชาวบ้านและกลุ่มพี่ีเลี้ยงโครงการปลูกใจรักษ์โลกปีที่ 2 ลงสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนเมื่อวันที่ 22-23 มกราคม พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ณ ป่าชายเลนคลองบางสน

­

วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาและรวบรวมข้อมูลป่าชายเลนคลองบางสน

2.เพื่อให้แกนนำเยาวชนและชุมชนมีความรู้เรื่องป่าชายเลนและประโยชน์จากป่าชายเลนคลองบางสน

กลุ่มเป้าหมาย

1.แกนนำกลุ่มเยาวชนรักษ์คลองบางสน จำนวน 15 คน

2.แกนนำชุมชน จำนวน 10 คน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ