โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปผลโครงการโรงเรียนชุมชนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ตาก
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

ความเป็นมากลุ่ม


จากกลุ่มเด็กนักเรียนแกนนำที่คุณครู ชักชวนเข้ามาร่วมทำโครงการสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนสันป่าไร่ จนเกิดเป็นธนาคารขยะขึ้นในโรงเรียน ซึ่งถือว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นจากเด็กเยาวชนที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อน จึงรวมตัวกันอีกครั้งในนามกลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่ เพื่อลุกขึ้นไปจัดการแก้ปัญหาขยะในชุมชน


รายชื่อสมาชิกกลุ่มเยาวชน

1.นางสาวมะลิวรรณ -                ประธานสภาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.นางสาวพัชระ มันตาธรรม        รองประธานสภาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.นางสาวสุภาภรณ์ คำอ่อน        เลขากลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.นางสาวจุฑาทิพย์ อินนุ่ม

5.นางสาวธนาภรณ์ ฟองตัน

6.นางสาวอทิตยา ปะระเขียว

7.ด.ญ.แพรพราว คีรีทับทิมกร

8.ด.ญ.นราภรณ์ ใจวงษ์แว่น


ข้อมูลพื้นที่ / ชุมชนที่ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม


ชุมชนบ้านห้วยแห้ง ตั้งอยู่ใน ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก สภาพพื้นที่ของชุมชนล้อมรอบไปด้วยภูเขามีทั้งชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและชนพื้นราบ อยู่อาศัย 40 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรม


โจทย์ปัญหา และเหตุผลที่ทำโครงการ


สภาพปัญหาในชุมชนคือไม่มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยการมี อบต. มารับขยะทุกอาทิตย์แต่แต่ขยะมีจำนวนมากและไม่มีการแยกประเภทของขยะจึงก่อปัญหาขยะเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวน เนื่องจากคนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ เนื่องจากหมู่บ้านห้วยแห้งเป็นหมู่ที่กำลังพัฒนาคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา มีรถเข้าไปรับชื้อขยะในหมู่บ้านนานๆครั้ง อีกทั้งคนในชุมชน ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะโดยไม่เลือกที่ เช่น บริเวณข้างถนน ในแม่น้ำลำคลองทำให้สภาพหมู่บ้าน และแม่น้ำลำคลองสกปรก ไม่สวยงาม ขยะเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยเนื่องจากไม่มีใครสนใจ


ในฐานะที่เราเป็นกลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงต้องการที่จะแก้ปัญหาขยะในชุมชนโดยการให้ความรู้วิธีการจัดการที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน เนื่องจากเราได้รับรางวัลธนาคารขยะระดับภาค กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ จึงทำให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงต้องการต่อยอดไปยังชุมชนเพื่อให้ชุมชนสะอาดขึ้น


เป้าหมายของโครงการ


ชุมชนสะอาด บ้านเรือนน่าอยู่ทุกครัวเรือน คนในชุมชนดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนมีการแยกขยะที่ถูกต้องทั้ง 40 ครัวเรือน ขยะลดน้อยลง

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

สรุปผลโครงการโรงเรียนชุมชนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จ.ตาก


จากกลุ่มเด็กนักเรียนแกนนำที่คุณครู ชักชวนเข้ามาร่วมทำโครงการสิ่งแวดล้อมแก้ปัญหาขยะในโรงเรียนสันป่าไร่ จนเกิดเป็นธนาคารขยะขึ้นในโรงเรียน ซึ่งถือว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นจากเด็กเยาวชนที่เคยทำกิจกรรมร่วมกันมาก่อน จึงรวมตัวกันอีกครั้งในนามกลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่ เพื่อลุกขึ้นไปจัดการแก้ปัญหาขยะในชุมชน

­

รายชื่อสมาชิกกลุ่มเยาวชน


1.นางสาวมะลิวรรณ -               ประธานสภาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

2.นางสาวพัชระ มันตาธรรม       รองประธานสภาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.นางสาวสุภาภรณ์ คำอ่อน       เลขากลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม

4.นางสาวจุฑาทิพย์ อินนุ่ม

5.นางสาวธนาภรณ์ ฟองตัน

6.นางสาวอทิตยา ปะระเขียว

7.ด.ญ.แพรพราว คีรีทับทิมกร

8.ด.ญ.นราภรณ์ ใจวงษ์แว่น

­

ข้อมูลพื้นที่ / ชุมชนที่ทำงานเพื่อสิ่งแวดล้อม


ชุมชนบ้านห้วยแห้ง ตั้งอยู่ใน ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก สภาพพื้นที่ของชุมชนล้อมรอบไปด้วยภูเขามีทั้งชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยงและชนพื้นราบ อยู่อาศัย 40 ครัวเรือน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร มีวัฒนธรรมที่ผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรม

­

โจทย์ปัญหา และเหตุผลที่ทำโครงการ


สภาพปัญหาในชุมชนคือไม่มีการจัดการขยะที่ถูกต้อง โดยการมี อบต. มารับขยะทุกอาทิตย์แต่แต่ขยะมีจำนวนมากและไม่มีการแยกประเภทของขยะจึงก่อปัญหาขยะเน่าเหม็นส่งกลิ่นรบกวน เนื่องจากคนในชุมชนขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ เนื่องจากหมู่บ้านห้วยแห้งเป็นหมู่ที่กำลังพัฒนาคนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา มีรถเข้าไปรับชื้อขยะในหมู่บ้านนานๆครั้ง อีกทั้งคนในชุมชน ขาดความรับผิดชอบต่อสิ่งสิ่งแวดล้อม ทิ้งขยะโดยไม่เลือกที่ เช่น บริเวณข้างถนน ในแม่น้ำลำคลองทำให้สภาพหมู่บ้าน และแม่น้ำลำคลองสกปรก ไม่สวยงาม ขยะเริ่มเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยเนื่องจากไม่มีใครสนใจ

­

ในฐานะที่เราเป็นกลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน จึงต้องการที่จะแก้ปัญหาขยะในชุมชนโดยการให้ความรู้วิธีการจัดการที่ถูกต้องเพื่อแก้ปัญหาขยะในชุมชน เนื่องจากเราได้รับรางวัลธนาคารขยะระดับภาค กิจกรรมการจัดการขยะในโรงเรียนมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ จึงทำให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมจึงต้องการต่อยอดไปยังชุมชนเพื่อให้ชุมชนสะอาดขึ้น

­

เป้าหมายของโครงการ


ชุมชนสะอาด บ้านเรือนน่าอยู่ทุกครัวเรือน คนในชุมชนดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คนในชุมชนมีการแยกขยะที่ถูกต้องทั้ง 40 ครัวเรือน ขยะลดน้อยลง

­

กระบวนการทำงานของกลุ่มเยาวชนในการแก้ไขปัญหาหรือดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน


  • แกนนำเยาวชนฯ หาข้อมูลและสำรวจสถานการณ์ปัญหาขยะในชุมชน (ปริมาณ ประเภทขยะ รูปแบบการจัดการขยะในชุมชน)
  • เผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดการขยะ วิธีแยกขยะ ให้กับโรงเรียนสันป่าไร่ และโรงเรียนจาตุรจินดา
  • ลงพื้นที่พูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ การจัดการและวิธีแยกขยะในหมู่บ้านห้วยแห้ง
  • พูดคุยสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องขยะ การจัดการขยะและวิธีการแยกกับขยะกับกลุ่ม อสม.
  • ให้คนในชุมชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ โดยเข้ามาเป็นคณะ เช่น อสม. และประชุมผู้ปกครอง
  • เดินรณรงค์พร้อมทั้งเก็บขยะและแจกแผ่นพับ
  • สร้างสื่อหนังสั้น
  • กิจกรรมแนะนำและพาชาวบ้านแยกขยะที่เกิดขึ้นในครัวเรือน และตั้งธนาคารขยะในหมู่บ้าน

­

ผลที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ


  • กลุ่มเยาวชนฯ มีระบบการทำงานที่เป็นขั้นเป็นตอน
  • แกนนำเยาวชน มีความเป็นผู้นำ มีทักษะการเก็บข้อมูล


.........................................................................................การเรียนรู้ของแกนนำเยาวชน

นางสาวมะลิวรรณ - (มะเล) อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันป่าไร่

ตำแหน่ง ประธานสภาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม


มะเลเป็นหัวหน้าโครงการที่คอยวางแผนการทำงานและแบ่งงานให้ทีมทำงาน มีความมั่นใจกล้าที่จะพูดสื่อสารต่อหน้าคนเยอะๆ และได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรให้ความรู้กับเยาวชนในพื้นที่เมื่อก่อนจะไม่ค่อยชอบเขียนบันทึกแต่ตอนนี้จะเขียนบันทึกในสิ่งที่พบเห็นทุกครั้ง


*******นางสาวพัชระ มันตาธรรม (มึฉิ) อายุ 16 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันป่าไร่

ตำแหน่ง รองประธานสภาเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม


ได้แค่คิดว่าจะทำ แต่ไม่คิดว่าเราซึ่งเป็นเด็กตัวเล็กจะสามารถทำโครงการที่เปลี่ยนแปลงชุมชนทั้งชุมชนได้ เป็นคนขี้กลัวและไม่กล้าที่จะทำอะไร แต่พูดเยอะ ไม่ค่อยมีคนรู้จัก

มึฉิสะท้อนให้ฟังถึงสิ่งที่ได้ว่า “ได้ความเป็นผู้นำจากการร่วมทำงาน มีความกล้าแสดงออกและกล้าที่จะคิดมากขึ้นได้ลงมือทำงานซึ่งเป็นบทเรียนชีวิตที่ยิ่งใหญ่กับตัวเองได้ช่วยเหลือชาวบ้านและเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและชาวบ้าน”*******


นางสาวสุภาภรณ์ คำอ่อน (เมย์) อายุ 15 ปี

กำลังศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสันป่าไร่

ตำแหน่ง เลขานุการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม


“ได้เรียนรู้วิธีการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องจากการลงพื้นที่ รวมถึงรูปแบบในการสื่อสารออกมาในรูปแบบของวีดีโอ เทคนิคการจดรายละเอียดในการลงพื้นที่และเทคนิคการสอบถาม หาข้อมูล จัดทำสื่อ และได้ลงมือถ่ายทำ ตัดต่อออกมาให้ผู้อื่นได้ชม และนำไปเป็นสื่อการเรียนรู้ต่อได้ สามารถทำตามที่ตัวเองรับผิดชอบได้ และสามารถทำตามเป้าหมายที่วางไว้


*******พี่เลี้ยง/ที่ปรึกษา

นางพวงเพชร ฉิมสุด (ครูตู่) อายุ 48 ปี

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านสันป่าไร่


*******


โครงการโรงเรียนชุมชนสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อมโรงเรียนสันป่าไร่ จ.ตาก

ผู้ประสานงาน สุภาภรณ์ คำอ่อน (เมย์)โทรศัพท์ 08-5725-2794 Email: may_000715@hotmail.co.th"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ