โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)
โครงการเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม(กลุ่มเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนสันป่าไร่)
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
นำความรู้การจัดการขยะ สู่ชุมชน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เพื่อให้ความรู้แก่ชุมชน 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่บ้านห้วยแห้ง และบ้านตีนธาตุ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการขยะ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ