กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีกระจายทุนและปฐมนิเทศน์โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดปี3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีกระจายทุนและปฐมนิเทศน์โครงการเสริมสร้างศักยภาพ

เครือข่ายเยาวชนจังหวัดปี3

ภายใต้

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านปี 3

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560

ณ.วัดโป่งคำ ตำบลดู่พงษ์อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

ดำเนินการโดย : มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชน (วัดโป่งคำ)

และ ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน

สนับสนุนโดย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)


  • 1.หลักการและเหตุผล

มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน(พอเพียง เคียงธรรม นำวิถีน่าน) ถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีเป้าหมายของการทำงานเพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน ด้านจิตอาสา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทำงานเกษตรอินทรีย์ โดยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านจริยธรรม คุณธรรมมาประยุกต์ใช้และได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการวางแนวทางการดำเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างกลุ่มเยาวชนแกนนำ เพื่อให้เกิดสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รู้จักสังคมรากเหง้าชุมชนของตนเอง เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความรับผิดชอบ เข้าในบทบาทหน้าที่ของตนเองในชุมชน รวมถึงใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนที่เกิดจากสำนึกของตนเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสา ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักเป้าหมายของชีวิต รู้จักศักยภาพของตนเอง มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนั้นยังเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม และนำเอาศักยภาพของการทำงานเป็นทีมมาพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันทั้งในด้านสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานภายใต้โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน” 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีความต่างกันด้านกระบวนการที่ได้ใส่เข้าไป เนื่องจากปี 1 นั้นเยาวชนที่ถูกพัฒนาผ่านการทำโครงการ และกิจกรรมเยาวชนยังมีความคิดที่ยังไปไม่ถึงคำว่า “สำนึกความเป็นหน้าหมู่” หรือความเป็นพลเมืองน่าน ส่วนปีที่ 2 เน้นกระบวนการในการสร้างจิตสำนึกพลเมือง ได้ทำให้เยาวชนในโครงการเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ของเยาวชนเองจึงเห็นภาพความเชื่อมร้อยประเด็นไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน และสามารถเชื่อมร้อยไปกับประเด็นการพัฒนาเมืองน่านของผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ จาก 2 เวทีที่จัดขึ้นเพื่อเรียกสำนึกความเป็นพลเมืองน่าน คือ “เวทีน่านวันนี้ที่เห็นและเป็นไป” และ “เวทีงอกเงย งดงาม เพื่อน่านบ้านเกิด” ที่ดึงเอาสถานการณ์น่านในมุมมองต่างๆ ของเยาวชนออกมาก ทั้งทุกข์ ทุน ที่มี 2 เวทีนี้ได้เกิดผลกับเยาวชนน่านเป็นอย่างมากเนื่องจากเยาวชนเกิดสำนึกความเป็นพลเมืองน่านอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาน่านบ้านเกิด

ดังนั้น ในปีที่ 3 นี้ ยังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15 – 25 ปี โดยมีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 15 อำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน ประเด็นที่มุ่งเน้น 4 ประเด็น คือ 1) ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2) ประเด็นวัฒนธรรมประเพณีและความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ 3) ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร และ 4) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีเป้าประสงค์ให้เด็กและเยาวชนสร้างกลุ่มการเรียนรู้ของตนเองในเรื่องที่ตนสนใจกับชุมชนที่อาศัยอยู่ ใช้กระบวนการหากลุ่ม วิเคราะห์พื้นที่ ศักยภาพ ทุน สถานการณ์ปัญหา เพื่อพัฒนาเป็นโจทย์ วางแผนกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมของตนเองผ่านการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงและเติมเต็มองค์ความรู้และกำลังใจในการดำเนินงาน

เวทีกระจายทุนและปฐมนิเทศน์โครงการ

2. วัตถุประสงค์การจัดเวที

3.วันเวลาสถานที่

1.วันที่20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

2.สถานที่จัดเวที วัดโป่งคำ

4.กลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มเยาวชน จำนวน 18 ทีมจำนวน50คน

2.กลุ่มพี่เลี้ยงเยาวชน 18

3.ทีมพี่เลี้ยงโครงการจำนวน7คน

­

5.เป้าหมายเวที

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ