กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
“เวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ปี 3” (ต้นกล้าแห่งความหวัง พลังของละอ่อนน่าน)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน
 • “เวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ปี 3”
 • “ต้นกล้าแห่งความหวัง พลังของละอ่อนน่าน”
 • หลักการและเหตุผล
 • โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ (วัดโป่งคำ) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชน สร้างกลุ่มการเรียนรู้ของตนเอง ในเรื่องที่ตนสนใจกับชุมชนที่อาศัยอยู่และใช้กระบวนการหากลุ่ม การวิเคราะห์พื้นที่ ศักยภาพ ทุน สถานการณ์ปัญหา เพื่อพัฒนาเป็นโจทย์ วางแผนกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมของตนเอง ผ่านการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและนอกชุมชนคอยเป็นพีเลี้ยง และเติมเต็มองค์ความรู้และกำลังใจในการดำเนินงานและสร้างเป็นภาคีเครือข่าย การดำเนินงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่านรวมไปถึงการสืบทอด ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ที่มีความเหมือนและความต่าง ทั้งทางด้านชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรม ที่อยู่ภายใต้ คำว่า “ เมืองน่าน เมืองสงบ ธรรมชาติงามตา คุณภาพชีวิตล้านนา วิถีประชาพอเพียง
 • ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 - 2559 ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำงานโครงการ ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม รวมถึงการปลูกจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและก่อให้เกิดแกนนำผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 31 โครงการ ซึ่งในปี 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งในการดำเนินงานในช่วงแรก ได้มีการออกแบบเนื้อหา และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครโครงการ รวมถึงการหากลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อค้นหาโจทย์และสิ่งที่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายอยากทำและพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยกลั่นกรองโครงการรอบแรก และใช้กระบวนการฝึกอบรมให้เยาวชนได้ฝึกการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการเติมเต็มองค์ความรู้การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรองรอบแรก จำนวน 21 โครงการ
 • ดังนั้นโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน จึงได้จัดเวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่ให้กลุ่มเยาวชนได้นำเสนอโครงการที่ตนเองสนใจและอยากทำ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาโครงการและเต็มองค์ความรู้และให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อกลุ่มเยาวชนและโครงการเยาวชนน่าน ต่อไป
 • วัตถุประสงค์
 • 1. เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการของเครือข่ายเยาวชนพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน 21 โครงการ
 • 2.เพื่อเติมเต็มข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะรวมถึงให้เกิดพลังในตัวเด็กและเยาวชนในการสำนึกความเป็นพลเมือง
 • 3.เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เพื่อชุมชนของตนเองโดยผ่านกิจกรรมโครงการ
 • กลุ่มเป้าหมาย
 • 1.เครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน 21 โครงการจำนวน 105 คน
 • 2.พี่เลี้ยงที่ปรึกษาเยาวชนจำนวน 21 คน
 • 3.พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 7 คน
 • 4.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 10 คน
 • รวม143 คน
 • สถานที่
 • โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 • วันเวลา
 • ระหว่างวันที่ 8 – 9 เมษายน พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 16.00 น.
 • ผลที่คาดว่าจะได้รับ
 • 1.กลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้นำเสนอโครงการของตนเองต่อผู้ทรงคุณวุฒิ
 • 2.ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้คำแนะนำข้อเสนอแนะและเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับโครงการเยาวชนน่าน
 • 3.กลุ่มเยาวชนได้นำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะไปปรับโครงการฯ ให้มีความสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของเนื้อหาและกระบวนการดำเนินงาน

 • ข้อมูลโครงการและบทบาทความรับผิดชอบ

  ห้องที่ 1 ประเด็นวัฒนธรรม/เกษตร/สัมมาชีพ


  พื้นที่/ประเด็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการพิจารณาโครงการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
  1.
  2.

  3

  4.

  5.

  โครงการขับซอล่องน่านกลุ่มเยาวชนรักษ์ขับซอล่องน่าน จ.น่าน
  โครงการสืบสานการทำบายศรีสู่ขวัญ กลุ่มเยาวชนบ้านบุญยืน
  ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
  โครงการสืบสานสืบทอดสืบต่อสามเณรมัคคุเทศน์ กลุ่มสามเณรมัคคุเทศน์วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน
  โครงการเลี้ยงมดแดงในคอนโดกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยแก้ว ต.ห้วยแก้ว อ.เวียงสา จ.น่าน
  โครงการต้นกล้านาทะนุงรักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ปี 3 กลุ่มเด็กและเยาวชนตำบลนาทะนุง ต.นาทะนุง
  อ.นาหมื่น จ.น่าน
  • 1. พระครูสุจิณนันทกิจ เจ้าคณะอำเภอสันติสุข
  • จ.น่าน
  • 2. นายปุณณพงศ์ท้าวอาท
  • ผู้อำนวยการ กศน.จ.น่าน
  • 3. อ. สมเจตน์วิมลเกษมนักวิชาการอิสระ (ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จ.น่าน)
  • 4. ดร.ทวนอุปจักร์ นักวิชาการท้องถิ่น

  1. นายวรากรณ์จันอ้น
  2. น.ส.ฐิติรัตน์สุทธเขต
  ดำเนินรายการ /จับประเด็น

  ห้องที่ 2 ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ


  พื้นที่/ประเด็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการพิจารณาโครงการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.


  9.

  .
  โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านน้ำลาดและบ้านขุนน้ำลาดกลุ่มเยาวชนบ้านน้ำลาดและบ้านขุนน้ำลาด ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
  โครงการหนึ่งเยาวชน หนึ่งชุมชน หนึ่งต้นน้ำ กลุ่มเยาวชนบ้านทุ่งสน ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
  โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำมวบ กลุ่มเยาวชนบ้านห้วยแฮ้ว
  ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
  โครงการร้อยป่าไว้ด้วยรักกลุ่มละอ่อนวัยใสหัวใจสีเขียว ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
  โครงการเยาวชนนากอกรักษ์น้ำกลุ่มเยาวชนบ้านนากอก
  ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
  โครงการบวช ปล่อย ปลูก กลุ่มยุวอนุรักษ์บ้านใหม่ชายแดน – น้ำหลุ ต.ชลแดน อ.สองแคว จ.น่าน
  โครงการเยาวชนนากึ๋นรวมพลังสร้างฝายห้วยป่านเพื่อหมู่บ้านและพระพุทธศาสนากลุ่มเยาวชนบ้านนากึ๋น ต.บ่อเกลือเหนือ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน
  โครงการวัยใสรักษ์น้ำกลุ่มเยาวชนบ้านดงไพรวัลย์และเยาวชนบ้านพรหม ต.หนองแดง อ.แม่จริม จ.น่าน
  โครงการเยาวชนบัวใหญ่ร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ กลุ่มเยาวชนตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน
  1. นายวิชัยนิลคง นักวิชาการสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จ.น่าน
  2.คุณฑิฆัมพรกองสอน (พัฒนาองค์กรชุมชน จ.น่าน (พอช.น่าน)
  3.อ.ปรีชาวุฒิการณ์ (ที่ปรึกษา บ.ไฟฟ้าหงสา จำกัด)
  4.นายสุเมษสายสูง สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน
  1.นายอภิสิทธิ์ลัมยศ
  ดำเนินรายการ/จับประเด็น

  ห้องที่ 3ประเด็นสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะ


  พื้นที่/ประเด็น ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการพิจารณาโครงการ เจ้าหน้าที่ดำเนินการ
  1.

  2.

  3.

  4.

  5.
  โครงการขยะให้ความรู้ ปี 2กลุ่มเยาวชนบ้านแม่สะนาน เยาวชนแห่งพื้นที่สูง บ้านแม่สะนาน ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
  โครงการจิตอาสาวัยใสรวมใจสร้างสุขผู้สูงอายุ กลุ่มยุวอนุรักษ์บ้านใหม่ขายแดน ต.ชนแดน อ.สองแคว จ.น่าน
  โครงการหมอน้อยสมุนไพร กลุ่มคนฮักปงสนุก ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน
  โครงการการจัดการขยะ กลุ่มเยาวชนตำบลบัวใหญ่ ต.บัวใหญ่
  อ.นาน้อย จ.น่าน
  โครงการสานสายใยสมุนไพรคู่ชุมชน กลุ่มเยาวชนบ้านทุ่งใหม่
  ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน
  1. นายสมชายศิริมาตร หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอเวียงสา จ.น่าน
  2. นายศักยภาพลำนัย (อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือใต้ จ.น่าน
  3. นายวสันต์สุขเกษม ผู้อำนวยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดน่าน
  1. น.ส.สุทธิราอุดใจ
  ดำเนินรายการ/จับประเด็น

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ