กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ประชาสัมพันธ์รับสมัครโครงการเยาวชนปี 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน(พอเพียง เคียงธรรม นำวิถีน่าน) ถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีเป้าหมายของการทำงานเพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน ด้านจิตอาสา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทำงานเกษตรอินทรีย์ โดยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านจริยธรรม คุณธรรมมาประยุกต์ใช้และได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการวางแนวทางการดำเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างกลุ่มเยาวชนแกนนำ เพื่อให้เกิดสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รู้จักสังคมรากเหง้าชุมชนของตนเอง เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความรับผิดชอบ เข้าในบทบาทหน้าที่ของตนเองในชุมชน รวมถึงใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนที่เกิดจากสำนึกของตนเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสา ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักเป้าหมายของชีวิต รู้จักศักยภาพของตนเอง มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนั้นยังเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม และนำเอาศักยภาพของการทำงานเป็นทีมมาพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันทั้งในด้านสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานภายใต้โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน” 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีความต่างกันด้านกระบวนการที่ได้ใส่เข้าไป เนื่องจากปี 1 นั้นเยาวชนที่ถูกพัฒนาผ่านการทำโครงการ และกิจกรรมเยาวชนยังมีความคิดที่ยังไปไม่ถึงคำว่า “สำนึกความเป็นหน้าหมู่” หรือความเป็นพลเมืองน่าน ส่วนปีที่ 2 เน้นกระบวนการในการสร้างจิตสำนึกพลเมือง ได้ทำให้เยาวชนในโครงการเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ของเยาวชนเองจึงเห็นภาพความเชื่อมร้อยประเด็นไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน และสามารถเชื่อมร้อยไปกับประเด็นการพัฒนาเมืองน่านของผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ จาก 2 เวทีที่จัดขึ้นเพื่อเรียกสำนึกความเป็นพลเมืองน่าน คือ “เวทีน่านวันนี้ที่เห็นและเป็นไป” และ “เวทีงอกเงย งดงาม เพื่อน่านบ้านเกิด” ที่ดึงเอาสถานการณ์น่านในมุมมองต่างๆ ของเยาวชนออกมาก ทั้งทุกข์ ทุน ที่มี 2 เวทีนี้ได้เกิดผลกับเยาวชนน่านเป็นอย่างมากเนื่องจากเยาวชนเกิดสำนึกความเป็นพลเมืองน่านอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาน่านบ้านเกิด

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ