กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ละอ่อนน่าน ครั้งที่1
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์ละอ่อนน่าน ครั้งที่1

ภายใต้กิจกรรม

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านปี 3

........................................

  • 1.หลักการและเหตุผล

มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ชุมชนวัดโป่งคำ และศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน(พอเพียง เคียงธรรม นำวิถีน่าน) ถือเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่มีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับ ซึ่งมีเป้าหมายของการทำงานเพื่อพัฒนาแกนนำเยาวชน ด้านจิตอาสา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการทำงานเกษตรอินทรีย์ โดยการนำเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและด้านจริยธรรม คุณธรรมมาประยุกต์ใช้และได้ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้จึงได้มีการวางแนวทางการดำเนินงานในการสร้างภูมิคุ้มกัน โดยมีเป้าหมายคือ การสร้างกลุ่มเยาวชนแกนนำ เพื่อให้เกิดสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รู้จักสังคมรากเหง้าชุมชนของตนเอง เห็นตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีความรับผิดชอบ เข้าในบทบาทหน้าที่ของตนเองในชุมชน รวมถึงใช้ศักยภาพของตนเองเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของตนเองและชุมชนที่เกิดจากสำนึกของตนเป็นพลเมืองที่ดีและมีจิตอาสา ซึ่งจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง รู้จักเป้าหมายของชีวิต รู้จักศักยภาพของตนเอง มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนและพัฒนาตนเองตลอดเวลา นอกจากนั้นยังเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าของการทำงานเป็นทีม และนำเอาศักยภาพของการทำงานเป็นทีมมาพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของชุมชนและได้เรียนรู้กระบวนการทำงานร่วมกันทั้งในด้านสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงานภายใต้โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน” 2 ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ามีความต่างกันด้านกระบวนการที่ได้ใส่เข้าไป เนื่องจากปี 1 นั้นเยาวชนที่ถูกพัฒนาผ่านการทำโครงการ และกิจกรรมเยาวชนยังมีความคิดที่ยังไปไม่ถึงคำว่า “สำนึกความเป็นหน้าหมู่” หรือความเป็นพลเมืองน่าน ส่วนปีที่ 2 เน้นกระบวนการในการสร้างจิตสำนึกพลเมือง ได้ทำให้เยาวชนในโครงการเห็นถึงสถานการณ์ปัญหาอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ได้มีการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สถานการณ์ของเยาวชนเองจึงเห็นภาพความเชื่อมร้อยประเด็นไปกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นในจังหวัดน่าน และสามารถเชื่อมร้อยไปกับประเด็นการพัฒนาเมืองน่านของผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ จาก 2 เวทีที่จัดขึ้นเพื่อเรียกสำนึกความเป็นพลเมืองน่าน คือ “เวทีน่านวันนี้ที่เห็นและเป็นไป” และ “เวทีงอกเงย งดงาม เพื่อน่านบ้านเกิด” ที่ดึงเอาสถานการณ์น่านในมุมมองต่างๆ ของเยาวชนออกมาก ทั้งทุกข์ ทุน ที่มี 2 เวทีนี้ได้เกิดผลกับเยาวชนน่านเป็นอย่างมากเนื่องจากเยาวชนเกิดสำนึกความเป็นพลเมืองน่านอยากเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาน่านบ้านเกิด

ดังนั้น ในปีที่ 3 นี้ ยังคงมุ่งเน้นไปยังกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีอายุ 15 – 25 ปี โดยมีพื้นที่ดำเนินงานจำนวน 15 อำเภอในพื้นที่จังหวัดน่าน ประเด็นที่มุ่งเน้น 4 ประเด็น คือ 1) ประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 2) ประเด็นวัฒนธรรมประเพณีและความแตกต่างด้านชาติพันธุ์ 3) ประเด็นความมั่นคงทางด้านอาหาร และ 4) ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีเป้าประสงค์ให้เด็กและเยาวชนสร้างกลุ่มการเรียนรู้ของตนเองในเรื่องที่ตนสนใจกับชุมชนที่อาศัยอยู่ ใช้กระบวนการหากลุ่ม วิเคราะห์พื้นที่ ศักยภาพ ทุน สถานการณ์ปัญหา เพื่อพัฒนาเป็นโจทย์ วางแผนกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมของตนเองผ่านการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยคนในชุมชน องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภายในและนอกชุมชนคอยเป็นพี่เลี้ยงและเติมเต็มองค์ความรู้และกำลังใจในการดำเนินงาน

เวทีพัฒนาโครงการเยาวชนจังหวัดน่าน ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะเป็นพื้นที่ในการที่ให้กลุ่มน้องเยาวชนในแต่ละพื้นที่ ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการ รวมถึงเป็นการเติมเต็มทั้งในส่วนเนื้อหาและทักษะกระบวนการจากทีมพี่เลี้ยงพื้นที่และพี่เลี้ยงโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้โครงการมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์พื้นที่และศักยภาพของกลุ่มเยาวชน

2. วัตถุประสงค์การจัดเวที

1.เพื่อพัฒนาเติมเต็มข้อมูลเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการเยาวชนให้สมบูรณ์

2.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีคิดและแผนการดำเนินงานของแต่ละโครงการ

3.เพื่อร่วมเรียนรู้วิธีการนำเสนอข้อเสนอโครงการ

3.วันเวลาสถานที่

1.วันที่11-12 มีนาคม พ.ศ. 2560

2.สถานที่จัดเวที วิทยาลัยชุมชนน่าน

4.กลุ่มเป้าหมาย

1.กลุ่มเยาวชน จำนวน 21 ทีมจำนวน105คน

2.กลุ่มพี่เลี้ยงเยาวชน 21 คนจำนวน21 คน

3.ทีมพี่เลี้ยงโครงการจำนวน7คน

4.ทีมมูลนิธิสยามกัมมาจลจำนวน2คน

5.เป้าหมายเวที

1.ได้เอกสารข้อเสนอโครงการ

2.เติมเต็มข้อมูลการวิเคราะห์สถานการณ์

3.เสริมสร้างพลังกลุ่ม

4.รูปแบบวิธีการนำเสนอโครงการ

5.เติมเต็มเครื่องมือ

6.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กลุ่มเยาวชนได้เติมเต็มข้อมูลข้อเสนอโครงการ

2.ได้แผนงานการดำเนินโครงการของแต่ละกลุ่มเยาวชน

3.ได้รูปแบบและวิธีการนำเสนอข้อเสนอโครงการเยาวชน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ