กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีประชุมคณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีประชุม คณะกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ปีที่ 3

วันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ณ ห้องมณฑา 1 โรงแรมเทวราช ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

หลักการและเหตุผล

โครงการเสริมสร้างศักยภภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ (วัดโป่งคำ) มูลนิธิสยามกัมมาจลและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชน สร้างกลุ่มการเรียนรู้ของตนเอง ในเรื่องที่ตนสนใจกับชุมชนที่อาศัยอยู่ และใช้กระบวนการหากลุ่ม การวิเคราะห์พื้นที่ ศักยภาพ ทุน สถานการณ์ปัญหา เพื่อพัฒนาเป็นโจทย์ วางแผนกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมของตนเอง ผ่านการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและนอกชุมชนคอยเป็นพีเลี้ยง และเติมเต็มองค์ความรู้และกำลังใจในการดำเนินงานและสร้างเป็นภาคีเครือข่าย การดำเนินงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่านรวมไปถึงการสืบทอด ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ที่มีความเหมือนและความต่าง ทั้งทางด้านชาติพันธุ์ภาษาและวัฒนธรรม ที่อยู่ภายใต้ คำว่า “ เมืองน่าน เมืองสงบ ธรรมชาติงามตา คุณภาพชีวิตล้านนา วิถีประชาพอเพียง

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำงานโครงการ ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม รวมถึงการปลูกจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและก่อให้เกิดแกนนำผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 18 โครงการ ในปี 2558 และจำนวน 13 โครงการ ในปี 2559 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งในการดำเนินงานในช่วงแรก ได้มีการออกแบบเนื้อหา และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครโครงการ รวมถึงการหากลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อค้นหาโจทย์และสิ่งที่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายอยากทำและพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยได้พัฒนาโจทย์และกลั่นกรองโครงการรอบแรก โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรองรอบแรก จำนวน 22 โครงการ

ดังนั้น โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่านจึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิโครงการเพื่อนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานและร่วมหารือการแผนการขับเคลื่อนงานในปีที่3 และเกณฑ์กรอบการพิจารณาโครงการรวมถึงการวางแผนงานการพัฒนาเยาวชนจังหวัดร่วมกับกลุ่มภาคีเครือข่ายหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องในการทำงานร่วมกับเยาวชน

วัตถุประสงค์

  • 1.เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายจังหวัดน่าน
  • 2.เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายจังหวัดน่าน
  • 3.เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนงานและเชื่อมงานการพัฒนาเยาวชนจังหวัดน่าน
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ