กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
มหกรรมพลังเยาวชน "พลังสร้างสรรค์ละอ่อนน่าน ฮักบ้านเกิดปี 3"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเปิดพื้นที่ให้กลุ่มเด็กและเยาวชนที่ทำโครงการ ได้นำเสนอผลงานโครงการสู่สาธารณะผ่านเวทีพลังเยาวชน : พลังสร้างสรรค์ เครือข่ายละอ่อนน่านฮักบ้านเกิด ปี ๓
 2. เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเยาวชนร่วมกันระหว่างกลุ่มเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย ๓ จังหวัด (จ.ศรีษะเกษ จ.สงขลา จ.สมุทรสงคราม)
 3. เพื่อนำเสนอข้อค้นพบจากการดำเนินงานโครงการ ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน
 4. เพื่อเติมเต็มข้อมูลความรู้และกำลังใจตลอดจนร่วมชื่นชมยินดีจากผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่จังหวัดน่านและภาคีเครือข่าย

­

กลุ่มเป้าหมาย ประมาณ ๒๕๐ คน ประกอบด้วย

 1. เยาวชนโครงการเยาวชนน่าน ทั้ง 3 ปี
 2. ทีมนักวิจัยท้องถิ่นพื้นที่จังหวัดน่าน
 3. พี่เลี้ยงโครงการ
 4. เจ้าหน้าที่โครงการฯ
 5. เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจล
 6. ประชาสังคมจังหวัดน่าน
 7. เครือข่าย Active group ในจังหวัดน่าน
 8. นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดน่าน
 9. ประชาชนและผู้สนใจทั่วไป
 10. ผู้ปกครองเยาวชนในโครงการ
 11. ผู้นำชุมชนในพื้นที่โครงการ

-----------------------------------

วันเวลาและสถานที่
วันเสาร์ ที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. กลุ่มเครือข่ายเยาวชนที่ทำโครงการ ได้มีโอกาสนำเสนอผลการดำเนินงานต่อสาธารณชน
 2. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่ายเยาวชนทั้งในระดับจังหวัดและภาคีเครือข่าย และ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดน่านและสื่อมวลชนรับรู้
 3. คนน่านได้เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาเยาวชนและสามารถนำไปต่อยอดได้

­

นิทรรศการออนไลน์
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

บันทึกจากกิจกรรมต่างๆผ่าน Facebook
https://www.facebook.com/events/176324373125361/

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ