กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวที “ร้อยพลัง สร้างฝัน หละอ่อนน่าน เพื่อบ้านเกิด"
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน

เวที “ร้อยพลัง สร้างฝัน หละอ่อนน่าน เพื่อบ้านเกิด

หลักการและเหตุผล

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน เป็นความร่วมมือกันระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการเรียนรู้ (วัดโป่งคำ) ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดน่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ เพื่อให้เด็กและเยาวชน สร้างกลุ่มการเรียนรู้ของตนเอง ในเรื่องที่ตนสนใจกับชุมชนที่อาศัยอยู่และใช้กระบวนการหากลุ่ม การวิเคราะห์พื้นที่ ศักยภาพ ทุน สถานการณ์ปัญหา เพื่อพัฒนาเป็นโจทย์ วางแผนกิจกรรมและดำเนินกิจกรรมของตนเอง ผ่านการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยองค์กรภาคีเครือข่าย ทั้งภายในและนอกชุมชนคอยเป็นพีเลี้ยง และเติมเต็มองค์ความรู้และกำลังใจในการดำเนินงานและสร้างเป็นภาคีเครือข่าย การดำเนินงานของกลุ่มเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดน่านรวมไปถึงการสืบทอด ส่งต่อองค์ความรู้ให้กับกลุ่มเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนหันมาทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชนของตนเองอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการสำนึกรักบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงความภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง ที่มีความเหมือนและความต่าง ทั้งทางด้านชาติพันธุ์ ภาษาและวัฒนธรรม ที่อยู่ภายใต้ คำว่า “ เมืองน่าน เมืองสงบ ธรรมชาติงามตา คุณภาพชีวิตล้านนา วิถีประชาพอเพียงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 - 2559 ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านการทำงานโครงการ ส่งผลให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพ เติมเต็มองค์ความรู้และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการทำงานเป็นทีม รวมถึงการปลูกจิตสำนึกรักถิ่นฐานบ้านเกิด รักษาฐานทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองและก่อให้เกิดแกนนำผู้นำเยาวชนรุ่นใหม่ในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 31 โครงการ ซึ่งในปี 2560 โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน ได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ซึ่งในการดำเนินงานในช่วงแรก ได้มีการออกแบบเนื้อหา และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสมัครโครงการ รวมถึงการหากลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่ และได้จัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อค้นหาโจทย์และสิ่งที่เยาวชนกลุ่มเป้าหมายอยากทำและพัฒนาข้อเสนอโครงการ โดยกลั่นกรองโครงการรอบแรก และใช้กระบวนการฝึกอบรมให้เยาวชนได้ฝึกการเขียนและพัฒนาข้อเสนอโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการเติมเต็มองค์ความรู้การบริหารจัดการโครงการ (Project Management) โดยมีกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการคัดกรองรอบแรก จำนวน 21 โครงการหลังจากเวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการได้รับคำข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒินำไปสู่การทำสัญญารับการสนับสนุนงบประมาณกลุ่มเยาวชนได้ดำเนินกิจกรรมโครงการในแต่ละพื้นที่ จำนวน 18 โครงการดังนั้นโครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน จึงได้จัดเวที“ร้อยพลัง สร้างฝัน หละอ่อนน่าน เพื่อบ้านเกิด" เพื่อเป็นการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้เสริมพลังใจในการทำงานเครือข่ายเยาวชนน่านร่วมกัน

วัตถุประสงค์

1.เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำกิจกรรมโครงการเครือข่ายเยาวชนน่าน

2.เพื่อเป็นการรายงานผลการดำเนินงานโครงการของแต่ละโครงการ

3.เพื่อเสริมสร้างพลังใจในการทำงานโครงการเครือข่ายเยาวชนน่าน

กลุ่มเป้าหมาย

1.เครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน 18 โครงการจำนวน 90 คน

2.พี่เลี้ยงที่ปรึกษาเยาวชนจำนวน 18 คน

3.พี่เลี้ยงโครงการจำนวน 5 คน

4.เจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามกัมมาจลจำนวน3 คน

รวม116 คน

สถานที่

โรงแรมดิเอมเพลสตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

วันเวลา

ระหว่างวันที่ 19 – 20 สิงหาคม พ.ศ.2560

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.กลุ่มเยาวชนแต่ละโครงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในแต่ละพื้นที่

2.กลุ่มเยาวชนได้รายงานผลการดำเนินโครงการและได้เทคนิคเครื่องมือการทำงาน

3.กลุ่มเยาวชนได้เสริมพลังใจในการขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายเยาวชนจังหวัดน่าน

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ