โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เยาวชนนับ 4 เยาวชนนับ 4 Check Point พลเมือง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

เพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนความรู้จากการทำกิจกรรมและการดำเนินโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่าของการดำเนินงาน เพื่อที่จะนำไปสู่คำว่า "สำนึกพลเมือง"

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ