โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
โครงการพลังเด็กและเยาวชนเพื่อการเรียนรู้ภูมิสังคมภาคตะวันตก
กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
สรุปบทเรียนการดำเนินงาน 20 ก.พ.58
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

1.เพื่อออกแบบกิจกรรม ระยะท้ายโครงการ

2.วิเคราะห์การดำเนินงานของแต่ละโครงการ

3.ออกแบบเวทีถอดบทเรียนเยาวชนวันที่ 28 ก.พ.58 และ 10 มี.ค.58

4.หารือการหนุนเสริมเรื่องการทำ Website

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ