กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ (ZONE อำเภอขุนหาญ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอปรางค์กู่)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

          โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 3


กิจกรรม เวทีพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ ZONE อำเภอขุนหาญ อำเภอขุขันธ์ และ อำเภอปรางค์กู่

­

วันที่ วันเสาร์ ที่ 18 และวันอาทิตย์ ที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

­

สถานที่ ศูนย์พัฒนาเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอาเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ

­

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจโครงการเยาวชนร่วมกัน

2. เพื่อเติมเต็มโครงการเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ และชัดเจน

3. เพื่อเตรียมออกแบบสื่อนำเสนอในเวทีพิจารณาโครงการ

­

ผู้เข้าร่วม จำนวนรวมทั้งหมด 68 คน

­

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ