กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ ZONE อำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอราษีไศลและอำเภอเมือง
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีพัฒนาทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ ZONE อำเภอห้วยทับทัน อำเภออุทุมพรพิสัย อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ อำเภอราษีไศลและอำเภอเมือง


วันเสาร์ ที่ 25 และวันอาทิตย์ ที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

­

ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเครือข่ายทามมูล อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ

­

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจโครงการเยาวชนร่วมกัน

2. เพื่อเติมเต็มโครงการเยาวชนให้มีความสมบูรณ์ และชัดเจน

3. เพื่อเตรียมออกแบบสื่อนำเสนอในเวทีพิจารณาโครงการ

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ