กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 3
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

โครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ปี 3

กิจกรรม:เวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษปี3

วันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19เดือนมีนาคมพ.ศ.2560

สถานที่ณโรงแรมศรีลำดวนตำบลโพธิ์อำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษ


วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้กลุ่มเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินโครงการ และสามารถนำข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการดำเนินโครงการของตนเองได้

2.เพื่อให้กลุ่มพี่เลี้ยง ที่ปรึกษามีความเข้าใจโครงการของกลุ่มแกนนำเยาวชน สามารถออกแบบการเป็นโค้ชให้กับกลุ่มแกนนำเยาวชนได้

3.เพื่อสร้างการเรียนรู้การทำงานโครงการพัฒนาเยาวชนพลเมืองดีศรีสะเกษ ผ่านการนำเสนอโครงการของกลุ่มแกนนำเยาวชน

­

ผู้เข้าร่วม จำนวน 160 คน

  • 1.แกนนำเยาวชน
124 คน
  • 2.พี่เลี้ยง /ที่ปรึกษาโครงการเยาวชน
14 คน
  • 3.ผู้ทรงคุณวุฒิ
9 คน
  • 4.มูลนิธิสยามกัมมาจล / ทีม คิด ค้น คว้า
3 คน
  • 5.กรรมการโครงการ
5 คน
  • 6.เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานการวิจัยฯ
5 คน
รวมทั้งหมด 160 คน


องค์กรหน่วยงานผู้รับผิดชอบ

1.ศูนย์ประสานงานการวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ(สกว.ฝ่ายวิจัยเพื่อท้องถิ่น)

เลขที่712หมู่6ตำบลห้วยเหนืออำเภอขุขันธ์จังหวัดศรีสะเกษ33140

ผู้ประสานงาน : นายรุ่งวิชิต คำงาม มือถือ 089-416-7819

2.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

3.มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ