กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
ทดลองใช้โปรแกรมภายในโรงเรียน
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เก็บ feedback จากผู้ใช้โปรแกรม

กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

- ผู้ใช้มีความสนใจในตัวเนื้อหาคำศัพท์

- ผู้ใช้อยากให้เพิ่มในส่วนเกมเพื่อให้ตัวโปรแกรมมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น

- ผู้ใช้อยากให้เพิ่มจำนวนคำศัพท์

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ