กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
นำเสนอผลงานในงาน NECTEC ACE 2014
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

           เวทีการประชุมที่เปิดโอกาสให้กลุ่มนักวิจัย นักวิชาการ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจจากทั่วประเทศ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับนักวิจัยที่มีชื่อเสียงในระดับ ชาติและระดับนานาชาติ พร้อมชมนิทรรศการผลงานวิจัย ความก้าวหน้าด้านอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ซึ่งนำไปสู่การเชื่อมโยงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับสถาบันการศึกษาและ ถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรม ภาคสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการ เนคเทค ประจำปี 2557

 
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
สรุปผลกิจกรรม/บันทึกการทำงาน

-นำเสนอความก้าวหน้าของผลงาน

-รับฟังความเห็น แนวทางในการพัฒนาต่อของคณะกรรมการ

-ได้พัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้พัฒนาในโครงการต่างๆ

"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ