กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
กิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชน อบต.บ้านช้าง (จากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง)
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

เวทีถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชน อบต.บ้านช้าง

ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง วันที่ 9 กรกฏาคม 2561

..................................................

ที่มา

มูลนิธิสยามกัมมาจล โดยคุณสุทิน ศิรินคร และสถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส) โดยอาจารย์ทรงพล เจตนาวณิชย์ ได้ลงพื้นที่อบต.บ้านช้างเพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชน อบต.บ้านช้าง จากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง เมื่อ วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และการทำโครงการเยาวชน

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมถอดบทเรียน

โจทย์ 1.อะไรที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนและได้รู้จากค่าย 3 วัน 2.ทำอะไรได้ดีขึ้น 3.พฤติกรรมและนิสัยที่ดีขึ้นหรือเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 4.ชอบกิจกรรมอะไรมากที่สุดเพราะอะไร

2.กิจกรรมเขียนโครงการ  "1 เรื่องที่อยากทำ" ทำที่ไหน (บ้าน ตนเอง วัด โรงเรียน ชุมชน) และสรุปโครงงานที่เยาวชนอยากทำแบ่งเป็นสองกลุ่มคือ 1.โครงการทำนา 2.โครงการกุ้งแก้วเขย่าผง

3.เยาวชนทำแบบการประเมินผลด้วยตนเองด้านลักษณะนิสัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนิสัยในศตวรรษที่ 21

ผู้เข้าร่วมเวที 

1.เยาวชนแกนนำจาก1.โรงเรียนอาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 2.โรงเรียนสองพี่น้องวิทยา 3.โรงเรียนวัดย่านซื่อ 

2.องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง นายรังสิต กลิ่นสุข นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง เป็นประธานพร้อมเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ดำเนินงานโดย

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว 

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  5. มูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ