กิจกรรมขับเคลื่อนโครงการ
เวทีถอดบทเรียนและติดตามโครงการเยาวชน เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม
ความเป็นมา วัตถุประสงค์

­

เวทีถอดบทเรียนและติดตามโครงการเยาวชน 

เทศบาลตำบลบางจะเกร็ง จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. 

ณ ห้องประชุมทต.บางจะเกร็ง


ที่มา

มูลนิธิสยามกัมมาจล โดยคุณสุทิน ศิรินคร ได้ลงพื้นที่ทต.บางจะเกร็ง จ.สุพรรณบุรี เป็นพื้นที่สุดท้าย เพื่อติดตามการดำเนินโครงการ ในกิจกรรมการถอดบทเรียนการเรียนรู้เยาวชน ทต.บางจะเกร็ง จากค่ายการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนสู่สำนึกพลเมืองรุ่นใหม่สร้างสรรค์ชุมชน อปท.ภาคกลาง เมื่อ วันที่ 24-27 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา และติดตามการดำเนินงานการจัดทำโครงการเยาวชน

โดยมีกิจกรรมดังนี้

1.กิจกรรมทบทวนกิจกรรมจากค่าย 3 วัน

2.กิจกรรมถอดบทเรียน จากกิจกรรมและจากการดำเนินชีวิตของตนเอง

1.ข้อดี / จุดแข็งของตัวเอง

2.แรงบันดาลใจของตนเอง 

3.ความประทับใจของตนเอง (เข้าค่าย / การทำกิจกรรมต่างๆ ที่ผ่านมา) 

4.การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น / ความรู้ใหม่ที่ทำได้เก่งขึ้น / นิสัยที่ดีขึ้น หลังจากเข้าค่าย

5.ฝันอยากเป็นอะไรเพราะอะไร / อยากทำอะไรเพื่อให้ไปถึงความฝันนั้น

3.เยาวชนนำเสนอโครงการเยาวชนจิตอาสาพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มเยาวชนได้ร่วมกัน

4.เยาวชนทำแบบการประเมินผลด้วยตนเองด้านลักษณะนิสัย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนิสัยในศตวรรษที่ 21

­

ผู้เข้าร่วมเวที

  1. เยาวชนแกนนำจากโรงเรียนวัดศรัทธาธรรม
  2. นายตรีทศ วิลัยเลิศ เลขานุการนายกฯ , นางรจนา ชูสกุล รองปลัด ,นายอำนาจ เอียดแก้ว ผู้อำนวยการกองการศึกษา และนายวรัญญู วอทอง  ประธานสภาเด็กฯ 
    เทศบาลบางจะเกร็ง

ดำเนินงานโดย

ภายใต้โครงการพัฒนาเยาวชนในชุมชนท้องถิ่น (4 ภาค) ระยะที่ 2 : หลักสูตรนักถักทอชุมชน เพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนและครอบครัว

สนับสนุนโดย

  1. มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
  2. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
  3. สถาบันเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.)
  4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
  5. มูลนิธิสยามกัมมาจล
กำหนดการและรายงานผล
ทำเนียบผู้เข้าร่วมกิจกรรม
"ขออภัย"
ยังไม่มีเนื้อหาข้อมูลในส่วนนี้
ภาพกิจกรรม
วิดีโอแนบ
ไฟล์แนบ